Poznaj umowę przedwstępną

Termin umowy przedwstępnej najczęściej pojawia się przy kupnie mieszkania, jednak niesie za sobą więcej możliwości. Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie.

Zgodnie z ustawą Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „k.c.”) umowa przedwstępna to taka, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, czyli umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna zobowiązuje do zawarcia umowy, której najistotniejsze postanowienia znajdują się już w umowie przedwstępnej. Strony mogą wprowadzić jeszcze postanowienia wykraczające poza ustalone wcześniej, ale sama istota to zawarcie umowy z kontynuacją jej postanowień w przyszłości.

Termin

Termin zawarcia umowy przyrzeczonej powinien zostać określony możliwie precyzyjnie. Jeżeli nie został on wskazany w umowie, to ustala go strona uprawniona do żądania jej zawarcia. W przypadku, gdy obie strony są do tego uprawnione i wyznaczyły różne terminy, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która złożyła stosowne oświadczenie wcześniej. Nie można żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, jeżeli w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnej strony nie wniosły terminu jej zawarcia.

Forma

Forma umowy przedwstępnej nie jest narzucona przez przepisy. Ważność umowy nie definiują pisma i akty notarialne. Warto jednak zawrzeć umowę wraz z aktem notarialnym, zwłaszcza przy uchylaniu się jednej ze stron od odpowiedzialności, ponieważ jest to, w konsekwencji, przymusowe doprowadzenie do zawarcia umowy właściwej.

Funkcja

W nawiązaniu do poprzedniego punktu - funkcja umowy przedwstępnej jest równocześnie ostrzegawcza i zabezpieczająca.

Zadatek

Zadatek jest kolejną formą zadbania o przyszłą realizację wszystkich postanowień z umowy przedwstępnej. Zadatek wręcza sprzedającemu kupujący przy zawarciu umowy przedwstępnej. Może być on dowolnej wysokości, ale powinna ona nakłonić sprzedającego do rozważeń czy ewentualne wycofanie si, jest dobrze przemyślanym posunięciem.

Skutki uchylenia się

Jeżeli jedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona może żądać naprawienia szkód, które poniosła, licząc na dojście do skutku umowy przyrzeczonej. W przypadku, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymogom zawartym w umowie przyrzeczonej, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Roszczenia

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała zostać zawarta. Wzniesienie pozwu o wykonanie umowy przedwstępnej nie przerywa biegu przedawnienia.