Czy mogę zostać przywrócony do pracy? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy mogę zostać przywrócony do pracy?

Czy mogę zostać przywrócony do pracy?
26/09/2016

Czy mogę zostać przywrócony do pracy?

Czy mogę zostać przywrócony do pracy?

Pracownik, z którym została rozwiązana umowa o pracę na czas nieokreślony w formie wypowiedzenia, bez uzasadnienia lub z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu umów o pracę, może złożyć do sądu wniosek z żądaniem ponownego przywrócenia do pracy na wcześniejszych warunkach. Podobnie pracownik może wystosować roszczenie do sądu, gdy umowa o pracę została zerwana bez wypowiedzenia z naruszeniem ogólnych przepisów prawa o rozwiązywaniu umów o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę

Kodeks Pracy w Oddziale 2 zatytułowanym – „Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę”, w art. 30. § 1 wylicza sposoby rozwiązywania umów o pracę.  Może ona zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przez orzeczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez orzeczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także z upływem czasu, na który była podpisana, oraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Na to samo stanowisko?

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 26 stycznia 1999 r. określił czym jest „przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach”.  Orzekł, że „przywrócenie” nie może być powrotem na stanowisko równorzędne. Pracownik powinien powrócić do dawnych czynności, należących do jego obowiązków sprzed rozwiązania umowy o pracę. Wcześniej Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 maja 1976 r. wskazał, że przywrócenie do pracy powoduje powstanie stosunku do pracy, jaki występował przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Kogo sąd przywróci?

Występując z wnioskiem o przywrócenie na dawne stanowisko pracy, sąd przywróci do pracy pracowników, którym brakuje nie więcej niż  4 lata do uzyskania wieku emerytalnego. Okres zatrudnienia powinien umożliwiać pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wymaganego wieku. Ponadto do pracy przywróceni mogą być kobiety w ciąży lub osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, oraz pracownicy korzystający ze szczególnej ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów innych niż kodeks pracy. Jedynym zastrzeżeniem sądu jest to, aby żądania pracowników o przywrócenie do pracy były sprawą realną i możliwą. Żaden sąd nie przywróci do pracy osoby, jeśli ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy.

Przeczytaj  Jak wygląda proces zakupu gotowej spółki

Kiedy spotkamy się z odmową?

Sąd może odrzucić żądanie o przywrócenie do pracy, wówczas gdy jego uwzględnienie jest niecelowe albo niemożliwe. Niecelowe to takie, które jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Powstaje wówczas, gdy pracownik nie chce i ze względów zdrowotnych nie może wykonywać zadań normalnych na danym stanowisku pracy. Gdy zajdzie taka sytuacja Sąd zawyrokuje o przydzieleniu odszkodowania na rzecz pracownika.

Dowiedz się o planowanych kontrolach PIP w 2016 roku oraz o podstawowych Zasadach obliczania limitu pracy terminowej