Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji PIT 37 - KS Service
+
KSSERVICE

Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji PIT 37

Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji PIT 37
06/12/2021

Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji PIT 37

Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji PIT 37

PIT 37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, w danym roku podatkowym. Zasadniczo druk funkcjonuje na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej” Ustawą o PIT”. Składa się go w terminie od 15 lutego, do 30 kwietnia, roku następującego po danym roku podatkowym, z odpowiednimi zastrzeżeniami ustawowymi. Należy pamiętać, że zeznanie zostało przeznaczone do określonego kręgu podmiotów – podatników. Kto więc według aktualnych zasad powinien złożyć deklarację na formularzu PIT 37?

Pięć zasad podstawowych dla wyboru PIT 37

Generalnie, formularz PIT 37 został przeznaczony dla podatników, którzy w trakcie danego (rozliczanego roku podatkowego) spełniali 5 podstawowych zasad:

1) Po pierwsze, deklaracja dotyczyć ma podatników, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski (Rzeczpospolitej Polskiej) i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych tego typu podmiotów, obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów lub przychodów;

2) Po drugie – PIT 37 służy podatnikom, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej, ani nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;

3) Po trzecie, deklaracja ta powinna służyć podatnikom, który nie są obowiązani doliczać do uzyskanych (swoich dochodów) dochodów małoletnich dzieci;

4) Kolejna, czwarta zasada dla PIT 37, związana jest z brakiem możliwości obniżania dochodów o straty – podatnicy, którzy korzystają z tego zeznania nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych;

5) Ostatnia, piąta zasada, dotyczy braku możliwości odliczenia tak zwanego minimalnego podatku dochodowego – deklaracja PIT 37 służy osobom, które nie odliczają podatku określnego w art. 30g Ustawy o PIT.

Przeczytaj  A jeśli rekruter zadzwoni, gdy będziesz na wakacjach…

Podatnicy PIT 37 na przykładach

Podając najpopularniejsze grupy podatników, którzy będą wykorzystywać do swojej pracy zeznaniowy formularz PIT 37 można wskazać osoby, które osiągały dochody (lub przychody) z tytułów takich jak:

– wynagrodzenia z umowy o pracę (stosunek pracy) i stosunki pokrewne;

– emerytury i renty krajowe;

– świadczenia i zasiłki przedemerytalne;

– należności z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;

– zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

– stypendiów;

– przychodów z umów zlecenia;

– przychodów z kontraktów menadżerskich;

– przychodów z zasiadania w radzie nadzorczej;

– przychodów z praw autorskich;

– należności za pracę dla osób skazanych i tymczasowo aresztowanych;

– należności z umowy aktywizacyjnej;

– świadczeń z funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Uwagi dodatkowe

W tym miejscu warto dodać jednak uwagę, że samo osiąganie przychodów z tych tytułów nie powinno jednak być dla podatnika wyłączną informacją o wyborze deklaracji PIT 37. Może być to wskazówka, jednak w każdym wypadku należy zweryfikować wszystkie warunki, które należy spełnić do pracy nad tym zeznaniem podatkowym.