Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji PIT 37

Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji PIT 37

Podmioty obowiązane do złożenia deklaracji PIT 37

PIT 37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, w danym roku podatkowym. Zasadniczo druk funkcjonuje na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej” Ustawą o PIT”. Składa się go w terminie od 15 lutego, do 30 kwietnia, roku następującego po danym roku podatkowym, z odpowiednimi zastrzeżeniami ustawowymi. Należy pamiętać, że zeznanie zostało przeznaczone do określonego kręgu podmiotów – podatników. Kto więc według aktualnych zasad powinien złożyć deklarację na formularzu PIT 37?

Pięć zasad podstawowych dla wyboru PIT 37

Generalnie, formularz PIT 37 został przeznaczony dla podatników, którzy w trakcie danego (rozliczanego roku podatkowego) spełniali 5 podstawowych zasad:

1) Po pierwsze, deklaracja dotyczyć ma podatników, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski (Rzeczpospolitej Polskiej) i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych tego typu podmiotów, obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów lub przychodów;

2) Po drugie – PIT 37 służy podatnikom, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej, ani nie prowadzili działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;

3) Po trzecie, deklaracja ta powinna służyć podatnikom, który nie są obowiązani doliczać do uzyskanych (swoich dochodów) dochodów małoletnich dzieci;

4) Kolejna, czwarta zasada dla PIT 37, związana jest z brakiem możliwości obniżania dochodów o straty – podatnicy, którzy korzystają z tego zeznania nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych;

5) Ostatnia, piąta zasada, dotyczy braku możliwości odliczenia tak zwanego minimalnego podatku dochodowego – deklaracja PIT 37 służy osobom, które nie odliczają podatku określnego w art. 30g Ustawy o PIT.

Podatnicy PIT 37 na przykładach

Podając najpopularniejsze grupy podatników, którzy będą wykorzystywać do swojej pracy zeznaniowy formularz PIT 37 można wskazać osoby, które osiągały dochody (lub przychody) z tytułów takich jak:

– wynagrodzenia z umowy o pracę (stosunek pracy) i stosunki pokrewne;

– emerytury i renty krajowe;

– świadczenia i zasiłki przedemerytalne;

– należności z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;

– zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

– stypendiów;

– przychodów z umów zlecenia;

– przychodów z kontraktów menadżerskich;

– przychodów z zasiadania w radzie nadzorczej;

– przychodów z praw autorskich;

– należności za pracę dla osób skazanych i tymczasowo aresztowanych;

– należności z umowy aktywizacyjnej;

– świadczeń z funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Uwagi dodatkowe

W tym miejscu warto dodać jednak uwagę, że samo osiąganie przychodów z tych tytułów nie powinno jednak być dla podatnika wyłączną informacją o wyborze deklaracji PIT 37. Może być to wskazówka, jednak w każdym wypadku należy zweryfikować wszystkie warunki, które należy spełnić do pracy nad tym zeznaniem podatkowym.

https://ksservice.pl/blog/poradnik/chcesz-sie-zwolnic-sprawdz-co-mowi-prawo-pracy/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *