Działalność gospodarcza: środki na założenie firmy z Unii Europejskiej - KS Service
+
KSSERVICE

Działalność gospodarcza: środki na założenie firmy z Unii Europejskiej

Działalność gospodarcza: środki na założenie firmy z Unii Europejskiej
19/06/2017

Działalność gospodarcza: środki na założenie firmy z Unii Europejskiej

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej warto zorientować się jakie są możliwości pomocy finansowej z zewnątrz. Jednym z dobrych, pewnych źródeł są dofinansowania z Unii Europejskiej.

Unia Europejska oferuje dwie oddzielne ścieżki wsparcia, którymi są dotacje i mikropożyczki. Głównym programem wspierającym przedsiębiorczość i samozatrudnienie jest Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek o dotacje można złożyć tylko w konkretnym przedziale czasowym, zależnym od danego regionu Polski. W ciągu roku jest często organizowany tylko jeden termin, dlatego ważna jest świadomość, ile czasu można stracić przez zwykłe gapiostwo.

Przed wnikliwą lekturą warunków programów i złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie warto rejestrować firmy. Wiele z pomocy jest przeznaczona tylko dla osób, które jeszcze nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Wsparcie unijne przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które nie rejestrowały w przeciągu roku żadnej działalności gospodarczej. Paradoksalnie, ci, którzy mają najgorzej, mogą zyskać najwięcej. Oznacza to, że na pozytywne rozpatrzenie wniosku mogą szczególnie liczyć osoby, których sytuacja na rynku pracy jest zła lub ciężka. Do takiej grupy można zaliczyć długotrwale bezrobotnych czy kobiety wracające do pracy po urlopie wychowawczym i macierzyńskim. Najlepsze lata na dofinansowanie to czas przed ukończeniem 25 roku życia i po 45 roku życia.

Ile?

Maksymalna dotacja, którą można otrzymać na założenie firmy, to 40 000 złotych. Istnieje także możliwość uzyskania wsparcia pomostowego, czyli wypłat przez sześć do dwunastu miesięcy w wysokości do 1 100 złotych. To pieniądze na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Większość programów wymaga minimalnego wkładu własnego, który waha się od 15 do 50 procent otrzymanej dotacji.

Mikropożyczka może wynieść maksymalnie 50 000 złotych. Okres spłaty nie przekracza 60 miesięcy, a jej oprocentowanie jest preferencyjne, co w praktyce oznacza, że nie może przekroczyć 8,91 procenta.

Przeczytaj  Assesment Center

Etapy

Staranie się o dotacje zaczynamy od znalezienia projektu i sprawdzenia jego kryteriów oraz wymogów. Projektów Unijnych należy szukać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Ogłoszenia znajdują się na stronach Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Drugim etapem jest rekrutacja do projektu. Podczas niej należy złożyć kilka dokumentów. Są to formularz rekrutacyjny wraz z uzasadnieniem pomysłu na działalność gospodarczą, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z beneficjantem, wstępna diagnoza potrzeb szkoleniowych, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o posiadaniu miejsca zamieszkania na wyznaczonym obszarze. Po złożeniu dokumentów, których wzory powinny być dostępne przy projekcie, otrzymuje się numer identyfikacyjny. Pomaga on śledzić wyniku na stronie internetowej.

Następnie jest czas szkoleń oraz pisania biznesplanu. Po przyjęciu wniosku zostaje się skierowanym do udziału w szkoleniach oraz indywidualnych spotkaniach z doradcą. Mają one na celu pomoc w pisaniu biznesplanu.

Czwartym etapem jest złożenie wniosku o wsparcie na rozpoczęcie działalności wraz z załącznikami. Dokumenty, które składamy, to oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS czy US, biznesplan na okres dwóch lat, harmonogram rzeczowo-finansowy, potwierdzenie obecności na 80 procentach zajęć szkolenia, oświadczenie o pomoce de minimis, oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków pomocy, oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych. Wniosek z załącznikami składa się w dwóch egzemplarzach, po czym czeka się na decyzję Komisji Oceny Wniosków.

Kolejnym etapem jest zabezpieczenie dotacji. Bez poręczenie nie ma szans na otrzymanie pieniędzy, dlatego jest to bardzo ważna część. Istnieje kilka form, z których należy wybrać tę najlepszą dla siebie. Może to być weksel z poręczeniem, gwarancja bankowa, poręczenie zwykłe, zastaw na prawach lub rzeczach oraz blokada rachunku. Poręczyciele muszą być zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz zarabiać minimum 2 500 złotych brutto. W przypadku posiadania współmałżonka, potrzebna jest także jej/jego zgoda.

Przeczytaj  Obowiązki pracodawcy wobec pracownika powracającego z wykonywania pracy zdalnej

Następnie jest czas na podpisanie umowy i wypłatę dotacji. W tym celu należy założyć firmowe konto w banku. Warto przejrzeć przed tym ranking najlepszych kont firmowych i wybrać coś optymalnego dla siebie.

Ostatni etap to ten tuż po uzyskaniu dotacji. Należy podczas niego zrealizować projekt, poprzez zakup sprzętu, promocję firmy czy wdrożenie w rynek. Następnie powinno się rozliczyć projekt poprzez przedstawienie instytucji przyznającej dotację faktur, umów czy innych działań. Tutaj bardzo ważna jest świadomość otrzymanej gotówki, która łatwo może zostać niezrealizowanym wspomnieniem.

Bezzwrotne dotacje

Warto wiedzieć, że od 2015 roku nie ma bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej dla wszystkich. Dodatkowo, możliwe że sytuacja nie zmieni się w najbliższym czasie, a przynajmniej nic na to nie wskazuje. Obecnie, każda dotacja jest zwrotna.