Obowiązki pracodawcy względem pracownika z chorobą zawodową

Choroba zawodowa powstaje w wyniku szkodliwych czynników występujących w pracy lub w związku ze sposobem wykonywania swoich obowiązków. Po jej stwierdzeniu pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania wielu obowiązków względem poszkodowanego pracobiorcy.

Związek przyczynowy jest badany indywidualnie przy każdym konkretnym zgłaszanym przypadku. Co istotne, chorobę zawodową można rozpoznać nie tylko w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, ale i po ich ustaniu. Podejrzenie choroby należy zgłosić państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a także okręgowemu inspektorowi pracy za pomocą lekarza, który sprawuje nad nami ogólną opiekę.

Obowiązki pracodawcy względem rozpoznanej choroby zawodowej pracownika:

  • ustalenie przyczyn powstania choroby, a także charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą, działając w komitywie z państwowym inspektorem sanitarnym

  • usunięcie czynników powodujących powstanie choroby i zastosowanie środków zapobiegawczych

  • zapewnienie realizacji zaleceń lekarskich

  • przesłanie zawiadomienia o skutkach choroby do instytutu medycyny pracy oraz do państwowego inspektora sanitarnego

Oczywiście, pracodawca stale powinien monitorować środowisko pracy pracowników i reagować, gdy zajdzie przypuszczenie, iż coś mogło wpłynąć na ich zdrowie. Stosowanie środków zapobiegawczych to jego obowiązek.

Jego obowiązkiem jest także przeniesienie pracownika, jeśli nie został uznany za niezdolnego do pracy, na stanowisko wolne od problemów zdrowotnych, które poprzednie stanowisko w nim wywołało. Czyni to na podstawie orzeczenia lekarskiego, na czas określony w tym dokumencie.

Pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy roszczeń na podstawie praca cywilnego – wskutek naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, których skutkiem była choroba zawodowa.