Obowiązki pracodawcy względem pracownika z chorobą zawodową - KS Service
+
KSSERVICE

Obowiązki pracodawcy względem pracownika z chorobą zawodową

Obowiązki pracodawcy względem pracownika z chorobą zawodową
28/04/2017

Obowiązki pracodawcy względem pracownika z chorobą zawodową

Chorobazawodowa powstaje w wyniku szkodliwych czynników występujących wpracy lub w związku ze sposobem wykonywania swoich obowiązków. Pojej stwierdzeniu pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania wieluobowiązków względem poszkodowanego pracobiorcy.

Związekprzyczynowy jest badany indywidualnie przy każdym konkretnym zgłaszanymprzypadku. Co istotne, chorobę zawodową można rozpoznać nie tylkow trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, ale i po ichustaniu. Podejrzenie choroby należy zgłosić państwowemuinspektorowi sanitarnemu, a także okręgowemu inspektorowi pracy zapomocą lekarza, który sprawuje nad nami ogólną opiekę.

Obowiązkipracodawcy względem rozpoznanej choroby zawodowej pracownika:

  • ustalenieprzyczyn powstania choroby, a także charakteru i rozmiaruzagrożenia tą chorobą, działając w komitywie z państwowyminspektorem sanitarnym

  • usunięcieczynników powodujących powstanie choroby i zastosowanie środkówzapobiegawczych

  • zapewnienierealizacji zaleceń lekarskich

  • przesłaniezawiadomienia o skutkach choroby do instytutu medycyny pracy oraz dopaństwowego inspektora sanitarnego

Oczywiście,pracodawca stale powinien monitorować środowisko pracy pracownikówi reagować, gdy zajdzie przypuszczenie, iż coś mogło wpłynąćna ich zdrowie. Stosowanie środków zapobiegawczych to jegoobowiązek.

Jegoobowiązkiem jest także przeniesienie pracownika, jeśli nie zostałuznany za niezdolnego do pracy, na stanowisko wolne od problemówzdrowotnych, które poprzednie stanowisko w nim wywołało. Czyni tona podstawie orzeczenia lekarskiego, na czas określony w tymdokumencie.

Pracownikma prawo dochodzić od pracodawcy roszczeń na podstawie pracacywilnego – wskutek naruszenia przepisów o bezpieczeństwie ihigienie pracy, których skutkiem była choroba zawodowa.

Przeczytaj  Rodzaje umów u pracę