Rodzaje umów u pracę - KS Service
+
KSSERVICE

Rodzaje umów u pracę

Rodzaje umów u pracę
29/10/2016

Rodzaje umów u pracę

Umowao pracę jest czynnością prawną, polegającą na złożeniuzgodnych oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika.

Wzgodzie z tym pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy narzecz pracodawcy, na warunkach przez niego określonych, dotyczącychmiejsca, czasu i kierownictwa, a pracodawca do zapłaty wynagrodzeniaumówionego przed podjęciem pracy.

Czymjest umowa o pracę i co powinna zawierać

Umowao pracę powinna być sporządzona na piśmie w dwóch egzemplarzach,po jednym dla każdej ze stron. Według Kodeksu pracy każda umowapowinna być podpisana przez dwie osoby, czyli przez pracownika iosobę upoważnioną przez pracodawcę. Umowa może być takżeustna, ale pracodawca ma obowiązek potwierdzić ją osobiścienajpóźniej do dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika. Pisemnaumowa to zabezpieczenie pracownika tak samo jak pracodawcy, jakodokument pozwalający stwierdzić, czy umowa miała charakterstosunku pracy. Mimo dowolności formy umowa powinna posiadaćkonkretną formę i określać:

-strony umowy: dane osobowe pracownika oraz pracodawcy, a także osobygo reprezentujące

-rodzaj umowy

-datę zawarcia umowy

-rodzaj pracy: funkcję pracownika, jego obowiązki, nazwę stanowiskapracy

-miejsce wykonywania pracy

-wymiarczasu pracy

-wynagrodzenie: wysokość wynagrodzenia oraz premie i ewentualnedodatki

-termin rozpoczęcia pracy: w zależności od rodzaju umowy,a takżejej zakończenie

Rodzajeumów o pracę

Kodekspracy dzieli umowy w zależności od czasu ich trwania i wyróżnia:umowę na okres próbny, umowę w celu przygotowania zawodowego, umowę na zastępstwo, umowę na czas wykonania określonej pracy,umowę na czas określony oraz umowę na czas nieokreślony.

Umowana okres próbny

Zgodniez art. 25§ 2 k.p. jest najczęściej pierwszą umową pomiędzypracownikiem, a pracodawcą i pozwala obu stronom sprawdzić czydalsza współpraca spełnia ich wymagania. Okres jej trwania tomaksymalnie 3 miesiące i, co istotne, może być zawarta tylko raz.Wyjątkiem jest wystąpienie co najmniej 3-letniej przerwy wzatrudnieniu. Okres wypowiedzenia jest zależny od czasu trwaniaumowy.

Umowaw celu przygotowania zawodowego

Toumowa zawierana z osobą młodocianą, czyli poniżej 18 roku życia,która ma obowiązek dokształcania się. Pracodawca, zatrudniając taką osobę ma obowiązek umożliwienia uczniowi, uczestniczenia wzajęciach szkolnych. Regulują ją przepisy umowy na czasnieokreślony. Umowa może być rozwiązana, gdy osoba młodociananie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie może wykonywaćzawodu lub przez niekorzystną sytuację przedsiębiorstwa.

Przeczytaj  Zwolnienie lekarskie na dziecko - komu przysługuje, ile płatne?

Umowana czas określony

Zgodniez art. 25¹ § 1 k.p. może być zawarta jako druga umowa zpracodawcą, po wygaśnięciu umowy na okres próbny lub jakopierwsza. Zawiera z góry określony okres pracy, jest umowąsezonową. Jeśli pracodawca zawarł z pracownikiem dwie umowy opracę to trzecia, jeżeli przerwa między ostatnią nie przekraczamiesiąca, jest już traktowana jako umowa na czas nieokreślony.Okres zatrudnienia nie może przekraczać 33 miesięcy. Jeżeli jestzawarta na mniej niż 6 miesięcy, może być rozwiązana tylko zaporozumieniem stron, w przypadku okresu ponad 6 miesięcy, okreswypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jednak tylko przy odpowiedniejklauzuli w umowie.

Umowana czas nieokreślony

Zgodniez art. 25 § 1 k.p. jest umową bezterminową i zakłada istnieniestałej więzi między pracodawcą a pracownikiem oraz stabilnośćzatrudnienia. Najbardziej korzystna z punktu widzenia pracownika, aletakże najbardziej obciążająca pracodawcę. Pracownikowizatrudnionemu na podstawie tej umowy przysługują wszystkieprzywileje wynikające z Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia jestzależny od stażu pracy.

Dwieponiżej opisane umowy, zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy z 22lutego 2016, są nieaktualne, jednak zostały podane dla poszerzeniawiedzy i świadomości społecznej, a także, by zaakcentowaćszybkość zachodzenia zmian na rynku pracy.

Umowana zastępstwo

Przepisytego szczególnego rodzaju umowy wskazane są w art. 25 k.p. Zawierana jest na czas nieobecności pracownika w pracy. Może miećkonkretny termin lub być do czasu powrotu pracownika, którego tozastępstwo dotyczy. Różni się od umowy o pracę na czas określonyprzede wszystkim brakiem ograniczenia do 33 miesięcy łącznegoczasu trwania zatrudnienia oraz konieczności przekształcenia jej naumowę na czas nieokreślony; brakiem ochrony dla kobiet w ciąży.Okres wypowiedzenia to 3 dni.

Umowana czas wykonania określonej pracy

Dotyczyprzede wszystkim umów na pracę sezonową lub cykliczną, ponieważtermin ich zakończenia nie jest dokładnie określony. Jestzawierana w celu wykonania określonego zadania. Nie przewidujerozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.