Czy będą zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla niepełnosprawnych? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy będą zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla niepełnosprawnych?

Czy będą zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla niepełnosprawnych?
07/05/2019

Czy będą zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla niepełnosprawnych?

Zasady udzielania pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne reguluje obecnie rozporządzenie, które przestanie obowiązywać 31 grudnia 2020 roku. Zarówno sami pracodawcy, jak i osoby niepełnosprawne są zainteresowane tym, by znać już zakres rozporządzeń w tym względzie w kolejnym okresie. Chcą oni uniknąć sytuacji sprzed 5 lat, gdy okazało się, że unijne projekty dotyczące tego tematu były bardzo niekorzystne dla naszego kraju.

Na jakiej podstawie państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą stosować dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Obecnie podstawą prawną pomocy udzielanej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne jest rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku. Uznaje ono niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu stowarzyszeniowego. Na tej podstawie państwa członkowskie mogą stosować zachęty finansowe dla pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, w formie subsydiowania ich wynagrodzeń. Warunkiem jest, by dopłata nie przekraczała 75% kosztów płacy, a łączna wysokość uzyskanej pomocy z tego tytułu przez jedno przedsiębiorstwo nie przekraczała 10 mln euro w skali roku.

Ta podstawa prawna wygasa z dniem 31 grudnia 2020 roku. Natomiast zgodnie z informacją podaną przez Pana Marka Niechciała, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ten termin zostanie przedłużony. Stanowisko Komisji Europejskiej jest takie, iż termin ten zostanie wydłużony o kolejne 2 lata, do 31 grudnia 2022 roku.

Dlaczego pośród pracodawców i niepełnosprawnych zapanował niepokój w tym względzie?

W 2014 roku Komisja Europejska (KE) przedstawiła nowy projekt w zakresie uregulowania subwencji budżetowych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W projekcie rozporządzenia zostały zaproponowane rygorystyczne limity wysokości pomocy publicznej, które zakładały, że kraje mogłyby na jeden program wsparcia przeznaczać nie więcej niż 0,01% swojego PKB. W przypadku Polski oznaczałoby to, że zamiast ponad 3 mld zł wydawanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dopłaty do pensji, mogłoby to być tylko 200 mln zł. Wtedy, z uwagi na sprzeciw części państw członkowskich, KE wycofała się ze swojej pierwotnej propozycji.

Przeczytaj  Najmniej stresujące zawody świata

Czy zatem grozi nam podobny scenariusz w zakresie drastycznego obniżenia możliwej do udzielenia pomocy publicznej?

Okazuje się, że podobny scenariusz jest obecnie nierealny. KE zapowiedziała już przedłużenie czasu obowiązywania rozporządzenia numer 651/2014 do 31 grudnia 2022 roku. Przewidujący tę zmianę projekt został już opublikowany i skierowany do konsultacji 15 kwietnia 2019 roku. Jednocześnie KE rozpoczęła proces kompleksowej analizy wszystkich obecnie stosowanych regulacji z zakresu pomocy publicznej. Sama ocena regulacji wynikającej z omawianego rozporządzenia jeszcze się nie rozpoczęła.

Celem prowadzonej analizy jest sprawdzenie stanu faktycznego i pomoc dla KE, by w 2021 roku podjąć decyzję, czy przedłużyć termin obowiązywania obecnych zapisów poza 2022 rok, czy też wprowadzić jakieś modyfikacje.

Tym niemniej na najbliższe lata nie są przewidywane zmiany w tym zakresie.