Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku - KS Service
+
KSSERVICE

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku
30/08/2017

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku

Każdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego oraz płatnego urlopu wypoczynkowego. W 2017 roku wysokość współczynnika urlopowego, który służy do wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wynosi 20,83.

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, a także ekwiwalent za urlop, są świadczeniami, których pracownik nie może się zrzec. Za każdą cześć urlopu, która nie została wykorzystana, pracownikowi przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Jego długość zależy od lat zatrudnienia i waha się od 20 do 26 dni corocznie. Według art. 171 § 1 Kodeksu pracy ekwiwalent pieniężny przysługuje w razie niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu w całości lub części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Współczynnik urlopowy 2017

Wyliczenie współczynnika urlopowego jest podstawą oblodzeniową, która jest potrzebna do określenia ekwiwalentu, dlatego od niej należy zacząć. Metodę obliczania współczynnika reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Uzyskuje się go poprzez odjęcie od liczby dni roku kalendarzowego wszystkich niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy. Wynik odejmowania trzeba podzielić przez 12. W obecnym, 2017 roku, otrzymany wynik to 20,83. Liczba ta dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, liczbę 20,83 należy przemnożyć przez dany ułamek. Przykładowo, przy pracy na 1/2 etatu będzie on wynosił 10,42, a 1/3 etatu 6,94.

Ekwiwalent pieniężny 2017

Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wymaga znajomości wysokości przeciętnego wynagrodzenia pracownika Następnie przechodzi się do obliczeń w trzech krokach. Najpierw oblicza się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu, kolejno za 1 godzinę urlopu, a na koniec wysokość należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień urlopu to iloraz wynagrodzenia brutto i współczynnika urlopowego w danym roku. Wynagrodzenie jest tutaj podstawą ekwiwalentu, którą dzielimy przez wyliczony wcześniej współczynnik, który wynosi 20,83.

Przeczytaj  Zalety i wady abonamentu dla firm

Ekwiwalent pieniężny za 1 godzinę urlopu to iloraz kwoty ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i liczby godzin dnia pracy. W przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy ekwiwalent za 1 dzień urlopu należy podzielić prze 8, ponieważ tyle wynosi dzienny czas pracy.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop to iloczyn ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu i ilości niewykorzystanych godzin urlopu. Wynik z poprzedniego korku mnożymy przez przysługujące nam godziny urlopu, z których nie skorzystaliśmy.

Przykład obliczeniowy

W celu poukładania powyższych informacji, przedstawiamy przykład obliczeniowy, który powstał na podstawie danych, gdzie pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze pracy, który zarabia 2 000 złotych miesięcznie, ma niewykorzystane 32 godziny urlopu.

2000:20,83=96,02

96,02:8=12,00

12,00·32=384,06 zł

Za 32 godziny niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi 384,06 zł brutto ekwiwalentu urlopowego.