Krótka historia Jednolitego Pliku Kontrolnego – podstawowe regulacje i zmiany - KS Service
+
KSSERVICE

Krótka historia Jednolitego Pliku Kontrolnego – podstawowe regulacje i zmiany

Krótka historia Jednolitego Pliku Kontrolnego – podstawowe regulacje i zmiany
03/12/2021

Krótka historia Jednolitego Pliku Kontrolnego – podstawowe regulacje i zmiany

Krótka historia Jednolitego Pliku Kontrolnego – podstawowe regulacje i zmiany

Jednolity Plik Kontrolny (w skrócie JPK) jest znany podatnikom w praktyce już od 2016 roku, po kolei wprowadzany od największych podmiotów (duże przedsiębiorstwa), aż do najmniejszych w kolejnych latach. W czasie obowiązywania tego rozwiązania wprowadzano już zmiany i nowelizacje, a kolejne zaplanowano już od 1 stycznia 2022 roku. Jak kształtowała się droga JPK w Polsce i co czeka podatników w najbliższym czasie?

Podstawy prawne i początki JPK

Jednym z podstawowych aktów prawnych, które regulują kwestie podatkowe jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) zwana dalej „Ordynacja podatkowa”. To właśnie w tym akcie prawnym pierwszy raz od 1 lipca 2016 wprowadzono w życie tak zwany jednolity plik kontrolny (JPK). W dużym uproszczeniu JPK jest to elektroniczny odpowiednik ksiąg i dokumentów księgowych, które prowadzone są w specjalnych programach komputerowych i w odpowiednim formacie (strukturze), a następnie przekazywane do organów podatkowych.

Wyciąg z przepisów (Ustawa ordynacja podatkowa):

Art.  193a. §  1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Planowane zmiany 2022 – Nowa struktura i Nowy Ład

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2022 roku wprowadza się określone zmiany:

Przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f  i ust. 4 pkt 2b rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 gdzie:

  • w § 7 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) oznaczenie, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy.”;
  • w § 10 w ust. 2 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu: „f) datę upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy;”
  • w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 2b) dostawy towarów, o której mowa w art. 7a  ust. 1  i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy  lub  w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju  –oznaczenie „IED”;”.

Ponadto do art. 193 a zostanie dodany art. 193 a 1 a dodany przez art. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 roku zmieniającą ustawę z dniem 1 stycznia 2022 roku (Nowy Ład), który będzie brzmiał: Przepisu § 1 nie stosuje się do faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przeczytaj  Praca zdalna na stałe w kodeksie pracy