Miałeś wypadek w drodze do pracy? - KS Service
+
KSSERVICE

Miałeś wypadek w drodze do pracy?

Miałeś wypadek w drodze do pracy?
23/06/2017

Miałeś wypadek w drodze do pracy?

W drodze do pracy zdarzył ci się wypadek? Nie wiesz co robić? Czy coś ci się z tego tytułu może należeć? Jaka będzie wysokość ewentualnych świadczeń?

Wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy uważa się według zapisów ustawy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Jednocześnie za wypadek związany z docieraniem do pracy uważa się także przypadek, kiedy droga była przerwana przez uzasadnione życiowo powody, a także wtedy gdy droga nie była najkrótsza, ale dla osoby ubezpieczonej najdogodniejsza z powodów komunikacyjnych.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 100 procent wynagrodzenia, jeśli czas niezdolności do pracy wynosi do 33 dni. Od 34. dnia przysługuje mu zasiłek chorobowy. Jego wysokość wynosi 100% wymiaru zasiłku, który stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, kiedy miał miejsce wypadek.

Łączny czas pobierania zasiłku nie może przekraczać 182 dni. Po tym okresie pracownikowi, jeśli wciąż będzie niezdolny do pracy, może przysługiwać świadczenie rehabilitacyjne lub renta z tytułu niezdolności do pracy. W zależności od tego czy dalsze leczenie będzie rokowało powrotem do zdrowia. Świadczenie może przysługiwać do czasu odzyskania sprawności, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Prawo do renty następuje w przypadku oceny niezdolności do pracy po przeprowadzonym badaniu przez lekarza orzecznika ZUS.

Przeczytaj  Zasady szybkiej ścieżki odwołania z pracy zdalnej