Nadchodzi kumulacja zmian w zakresie przepisów dotyczących pracy - KS Service
+
KSSERVICE

Nadchodzi kumulacja zmian w zakresie przepisów dotyczących pracy

Nadchodzi kumulacja zmian w zakresie przepisów dotyczących pracy
02/07/2022

Nadchodzi kumulacja zmian w zakresie przepisów dotyczących pracy

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się sejmowe prace nad projektem nowelizacji kodeksu pracy regulujące m.in. kwestie dotyczące pracy zdalnej i badania trzeźwości zatrudnionych. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy, a zatem jeśli posłowie szybko dojdą do konsensusu odnośnie ostatecznego brzmienia projektu, jest spora szansa, że nowe regulacje zaczną obowiązywać jeszcze latem roku obecnego. To nie jest jedyna zmiana w kodeksie pracy, nad którą trwają obecnie prace.

Nad czym trwają obecnie prace w zakresie zmian w kodeksie pracy i czym skutkować będzie wprowadzenie ich w życie?

Obecnie trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy przewidującą:

 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego
 • obowiązkowe uzasadnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony

Według rządowego projektu odnośnie powyższych zmian, nowe przepisy mają zostać wprowadzone 1 sierpnia obecnego roku. To oznacza, że najprawdopodobniej jeszcze pod koniec bieżących wakacji działy kadr czekać będzie natłok prac i obowiązków.

Jak zauważa profesor Jacek Męcina, przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego i doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, pracodawcy mieli i nadal mają problemy z dostosowaniem się do przepisów wynikających ze zmian podatkowo-składkowych pod łączną nazwą Polski Ład, a obecnie nałożą się na nie kolejne znaczne obowiązki wynikające ze zmiany z zakresu prawa pracy. Apeluje on wręcz do projektodawców zmian przepisów o odpowiedzialne tworzenie i wdrażanie prawa. Ekspertowi wtórują w tym zakresie także przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), którzy zgłaszają konieczność przystosowania systemów i kadr do zmian zasad i wypłat zasiłków macierzyńskich.

Dlaczego omawiane zmiany przepisów wymagają czasu na ich wdrożenie?

Przewidziane w projektowanych nowelizacjach modyfikacje wymuszają sporo dodatkowych obowiązków. Dla przykładu, nowe przepisy o zdalnym trybie pracy wymagają:

 • przygotowania ponownego polecenia pracy w tej formule i
 • uzyskania oświadczenia pracownika o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych

Koniecznym jest także określenie przez pracodawcę zasad:

 • ustalania ryczałtu dla pracowników pokrywającego koszty zużytego podczas świadczenia pracy prądu i Internetu oraz
 • porozumiewania się z podwładnymi i potwierdzania przez nich obecności w pracy

Dodatkowo obowiązkowe będą procedury ochrony danych osobowych oraz kontroli wykonywania pracy, a także BHP i zasady instalacji, inwentaryzacji, serwisu i konserwacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy. Kolejnym wymogiem będzie ponadto uwzględnienie uwarunkowań psychospołecznych dotyczących wykonywanych obowiązków pracowniczych w ocenie ryzyka zawodowego. Takich szczegółowych wymogów nie przewidują obecnie obowiązujące przepisy o pracy zdalnej zawarte w specustawie covidowej. Mimo, że nie będzie obowiązku wdrażania zdalnego trybu pracy w każdym przedsiębiorstwie, lecz w praktyce znaczna część zatrudnionych przyzwyczajona jest do tej formy i będzie chciała ją kontynuować w całości lub chociażby w wersji hybrydowej, a to wiązać się będzie z wymogiem szybkiego dostosowania się do nowych reguł.

Przeczytaj  Czy lekarze obcokrajowcy rozwiążą problemy kadrowe służby zdrowia

Jakie problemy odnośnie zmiany przepisów zgłaszają pracodawcy?

Głównym problemem zgłaszanym przez pracodawców jest zarekomendowanie kosztów pracy zdalnej w związku z obecnym poziomem inflacji. Dodatkowo, jeśli okaże się, że stawkę ryczałtu należy ustalać z każdym pracownikiem indywidualnie, wówczas pracodawcy poprzestaną na okazjonalnej pracy zdalnej swych pracowników w wymiarze do 24 dni w roku, a zatem stosowanej bez dodatkowych wymogów.

Szokujące dla pracodawców jest to, że same prace przygotowawcze nad omawianym projektem zmian trwały niemalże dwa lata, a ostatecznie przed samym posiedzeniem rządu w tym zakresie ustalono krótkie, bo 14-dniowe vacatio legis. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP podkreśla, że nie jest prawdą, że nie będzie większych problemów z wdrożeniem nowych przepisów odnośnie pracy zdalnej, bowiem obecnie polecana jest już ta forma pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, a wcześniej stanu epidemii, ponieważ teraz pracodawcy będą musieli spełnić znacznie więcej obowiązków formalnych i jej zdaniem, przedsiębiorstwa powinny mieć zagwarantowany przynajmniej trzymiesięczny okres na przygotowanie i wdrożenie omawianych zmian. Ekspertka będzie apelować na etapie prac parlamentarnych o zmianę długości trwania vacatio legis w tym zakresie.

Jak w liczbach przedstawia się temat pracy zdalnej w ostatnich dwóch latach i urlopów rodzicielskich oraz zasiłków macierzyńskich w roku 2021 i jakie planowane są zmiany?

Otóż na koniec grudnia 2020 roku 6,9% ogółu zatrudnionych świadczyło pracę w formie zdalnej, natomiast na koniec grudnia 2021 roku było ich 10,8% ogółu zatrudnionych. W podziale na sektory wartości te kształtowały się następująco:

 • 8,0% zatrudnionych w sektorze publicznym pracowało zdalnie na koniec grudnia 2021 roku
 • 6,6% zatrudnionych w sektorze prywatnym pracowało zdalnie na koniec grudnia 2021 roku

Odnośnie urlopów rodzicielskich, w roku 2021 z urlopów tych skorzystało 380,8 tys. osób, a wartość wypłaconych zasiłków macierzyńskich z tytułu urlopu rodzicielskiego wyniosła 4,9 mld zł.

Po zmianach przepisów w kwestii urlopów rodzicielskich, zostanie on wydłużony o 9 tygodni i taka część z ogólnego wymiaru urlopu przysługiwać ma wyłącznie każdemu z rodziców bez możliwości odstąpienia go drugiemu z opiekunów. Dodatkowo 5 dni urlopu opiekuńczego przysługiwać ma pracownikom w celu opieki nad potrzebującym członkiem rodziny, a 2 dni zwolnienia od pracy będzie można wykorzystać w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności, jak np. działanie siły wyższej.

Przeczytaj  Gdzie wyjeżdżamy do pracy za granicę?

A jakie kłopoty sprawić może pracodawcom zmiana przepisów dotycząca badania trzeźwości pracowników oraz zmiana odnośnie urlopów rodzicielskich i umów na czas określony?

Zasady wprowadzenia badania trzeźwości i jego przeprowadzania trzeba będzie ustalić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu i obejmować będą:

 • wyznaczenie grup pracowników objętych badaniem
 • sposób kontroli trzeźwości
 • rodzaj urządzenia wykorzystywanego do badania

Pomimo, że nie będzie to obowiązek, a wyłącznie uprawnienie dla pracodawców, ale wielu przedsiębiorcom, szczególnie z branży transportowej, budowlanej i produkcyjnej, zależy na jak najszybszym wprowadzeniu kontroli, szczególnie dlatego, że po zmianie przepisów, prowadzenie tych kontroli nie będzie mogło odbywać się na zasadach obowiązujących dotąd.

Odnośnie rządowego projektu dotyczącego urlopów rodzicielskich i umów na czas określony przewiduje się jeszcze więcej wymogów po stronie pracodawców. Projekt ten nie został jeszcze przyjęty przez rząd i najprawdopodobniej nie wejdzie w życie w planowanym terminie 1 sierpnia 2022 roku, lecz kiedykolwiek to się stanie, wówczas w połączeniu ze zmianami przepisów w temacie pracy zdalnej, wywoła zapewne sporo problemów.

Zakłada on bowiem:

 • znaczne rozszerzenie zakresu informacji, które obowiązkowo trzeba przekazywać pracownikom, jak np. o prawie do szkoleń i o polityce szkoleniowej pracodawcy
 • wymóg uzasadniania i konsultowania ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi zwolnień osób zatrudnionych na czas określony
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego i zmianę zasad jego udzielania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za czas jego trwania

a zatem zdaniem pracodawców i przedstawicieli instytucji publicznych (w tym ZUS) nie są to zmiany „kosmetyczne”, a wręcz zmiany systemowe, które winny przewidywać długie vacatio legis w celu umożliwienia optymalnego wdrożenia ich w zakładach pracy.

ZUS w swojej opinii odnośnie systemu wypłaty zasiłków ocenia, że jest on już teraz skomplikowany, a skala tego skomplikowania będzie niewyobrażalnie większa po zmianach przepisów i postuluje, by nowe przepisy w części ustalania i wypłat świadczeń weszły w życie najwcześniej po dziewięciu miesiącach od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnieniu opinii podane jest, iż zmiany zawarte w projekcie ustawy skutkują koniecznością:

 • dokonania obszernych zmian w systemie informatycznym ZUS
 • dostosowania systemów płatników składek do obsługi spraw z tego zakresu

Pracodawcy podkreślają również prawdopodobne problemy organizacyjne, które pojawić się mogą z uwagi na kumulację wielu istotnych zmian i apelują o stopniowe wprowadzanie ich w życie, bo w przeciwnym wypadku będzie to legislacyjne tsunami.

Podsumowując, jest spore prawdopodobieństwo, że w sierpniu bieżącego roku mogą wejść w życie nowe przepisy odnośnie pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, ich urlopów i wypowiedzeń umów zawartych na czas określony, a pracodawcy będą mieli bardzo mało czasu na ich wdrożenie, ponieważ projekt zmian przewiduje tylko 14-dniowe vacatio legis, z czym nie zgadzają się przedstawiciele pracodawców oraz ZUS twierdząc, że taka kumulacja zmian kadrowych i systemowych to swoiste tsunami legislacyjne. Wygląda na to, że wyłącznie od przebiegu prac sejmowych będzie zależał ostateczny termin wejścia w życie omawianych, nowych przepisów.