Odprawa pośmiertna - KS Service
+
KSSERVICE

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna
11/08/2017

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna jest świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę rodzinie zmarłego pracownika. Przepisy określają komu i jak wysoka suma zostanie przyznana.

Ustaloną kwotę odprawy pośmiertnej dzieli się pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny w sposób równy, niezależny od bliskości pokrewieństwa. Odprawa nie należy się osobie, która pozostaje ze zmarłym pracownikiem w konkubinacie.

Kiedy?

Z dniem śmierci pracownika wygasa stosunek pracy. Przyczyna śmierci, jej miejsce czy czas zgonu nie mają wpływu na przyznanie odprawy pośmiertnej. Przysługuje ona rodzinie w przypadku, gdy pracownik był w czasie trwania stosunku pracy lub po jego rozwiązaniu, w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w skutek choroby. Pracodawca na podstawie akt osobowych pracownika albo innych dokumentów decyduje komu przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej.

Komu?

Zgodnie z art. 93 Kodeksu pracy odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasadniczo, część o innych członkach rodziny dotyczy dzieci – własnych, drugiego małżonka, przysposobionych, wnuków, rodzeństwa przyjętego na wychowanie oraz rodziców.

Świadczenie otrzymają dzieci zmarłego pracownika, jeżeli nie ukończyły 16 lub 25 lat, w przypadku kontynuowania nauki oraz bez względu na wiek, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy.

Odprawa obowiązuje także wnuki, rodzeństwo oraz inne dzieci, którymi opiekował się zmarły, jeżeli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymywane przynajmniej przez rok przed śmiercią pracownika.

W przypadku rodziców zmarłego muszą być oni chociaż częściowo utrzymywani przez pracownika bezpośrednio przed jego śmiercią oraz spełniać warunki, jakie prawo stawia przed wdową czy wdowcem ubiegającym się o rentę.

Ile?

Możliwość otrzymania odprawy pośmiertnej nie jest zależna od długości zatrudnienia, ma to jednak wpływ na wysokość świadczenia. Czas zatrudnienia a odprawa:

Przeczytaj  Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza

Krócej niż 10 lat – jednomiesięczne wynagrodzenie.

Dłużej niż 10 lat, ale krócej niż 15 lat – trzymiesięczne wynagrodzenie.

Dłużej niż 15 lat – sześciomiesięczne wynagrodzenie.

Odprawa po zmarłych, którzy byli zatrudnieni w kilki miejscach, przysługuje od wszystkich pracodawców.