Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – zmiany - KS Service
+
KSSERVICE

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – zmiany

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – zmiany
13/04/2018

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – zmiany

Znane pracodawcom zatrudniającym pracowników ze Wschodu oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wraz z początkiem roku 2018 uległo dezaktualizacji. Zastępczo wprowadzono natomiast oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zmianie uległa też sama procedura. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące obecnego stanu prawnego.

Więcej o legalizacji zatrudnienia pracowników z ukrainy https://ksservice.pl/legalizacja-pracownikow/

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – nowe zasady

Pierwszą ważną zmianą względem prawodawstwa obowiązującego do końca 2017 r. jest wprowadzenie opłaty w kwocie 30 zł za rejestrację nowego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Chodzi tu o konkretną grupę pracobiorców, pochodzących z następujących państw:

Oświadczenie takie upoważnia obcokrajowca do przepracowania w Polsce 6 miesięcy w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Co istotne, dotyczy ono wyłącznie jednego pracodawcy. Równie dobrze pracownik ze Wschodu może zatem pracować u kilku przedsiębiorców jednocześnie. W takim przypadku:

  • każdy z nich składa odrębne oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
  • okresy sześciomiesięczne nie sumują się, niezależnie od ilości pracodawców,
  • wszyscy pracodawcy zatrudniający obcokrajowca są zobowiązani powiadomić lokalne urzędy pracy, że współpraca pomiędzy zainteresowanymi stronami rzeczywiście się rozpoczęła (kolejne novum w stosunku do dawnych przepisów).

Uzasadnione zaostrzenie rygoru

Zasada wspomniana w ostatnim punkcie ma służyć gwarancji, że żaden pracodawca nie będzie skłonny wystawiać fikcyjnych oświadczeń, a żaden pracownik ze Wschodu nie będzie próbował pozyskiwać ich w celach innych niż zamierzone. Przedsiębiorcy muszą więc nie tylko informować pisemnie o objęciu stanowiska przez podwładnego (w dniu faktycznego podjęcia zatrudnienia), ale także zgłaszać powiatowym urzędom pracy jego ewentualne uchylanie się od obowiązków. Na dopełnienie drugiej z wymienionych formalności przysługuje im 7 dni od zadeklarowanej daty rozpoczęcia współpracy.

Ustawodawca postanowił wprowadzić omawianą regulację ze względu na rosnący napływ pracowników zza naszych wschodnich granic. Dzięki niej urzędy będą wreszcie mogły oszacować realny stan zatrudnienia obcokrajowców w Polsce oraz wykluczyć nieprawidłowości pozostające do tej pory w sferze domysłów.

Przeczytaj  Popraw swoją samoocenę!

Suplement informacyjny

Dla uzupełnienia warto wymienić kilka dodatkowych elementów aktualnego systemu prawnego, które mają istotny wpływ na współpracę z zagraniczną kadrą:

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi nie może dotyczyć okresu zatrudnienia rozpoczętego przed dniem wystawienia wspomnianego dokumentu,
  • pozwolenia na pracę w Polsce wydawane do końca roku 2017 funkcjonują niezależnie od tych obecnie obowiązujących; tym samym okresy zatrudnienia przypisane nowemu i staremu porządkowi prawnemu nie podlegają sumowaniu,
  • starosta może odmówić rejestracji oświadczenia, jeśli:
  • powody jego złożenia uzna za pozorowane,
  • cudzoziemiec ma zamiar wykorzystać je niezgodnie z zakładanym celem,
  • składający je pracodawca postępuje wbrew zasadom prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również przepisom prawa pracy.

Dziękując za uwagę, już teraz zachęcamy do zapoznania się z naszym kolejnym artykułem! Szukasz pracowników z Ukrainy? Skontaktuj się z nami

Łukasz Jabłoński