Premia w pracy

Premia przyznawana pracownikowi to uzupełnienie jego płacy zasadniczej, która jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów.

W przypadku, gdy podstawowe wynagrodzenie pracownika nie jest wysokie, premie i wszelkie dodatki finansowe odgrywają istotną rolę. Pracodawca wprowadza do swojej firmy premiowanie, chcąc zmotywować swoich pracowników. Mając możliwość przyzwania premii, oczekuje większego zaangażowania i jakości pracy, może jednak uzyskać odwrotny skutek. Źle wprowadzony system premiowania może zdziałać więcej złego w firmie, niż dobrego, dlatego ważne jest rozsądne zarządzanie dodatkowymi funduszami na rzecz pracownika.

Prawo do premii

Kodeks Pracy nie określa komu i na jakich zasadach przysługuje premia. Jej otrzymanie jest związane z wewnętrzni postanowieniami i ustaleniami pracodawcy. Zapisy odnośnie premii mogą być zawarte w umowie o pracę danego pracownika, jednak gdy są niejasno sformułowane, może to komplikować sprawę. Premiowanie jest zmienne w czasie i zależne tylko od pracodawcy.

Premia regulaminowa

Akt prawny regulujący premiowanie ma charakter generalny, co oznacza, że nie dotyczy jednostki, tylko całej grupy pracowników. W przypadku premii regulaminowej, określone są warunki, których spełnienie jest jednoznaczne z przyznaniem pracownikowi prawa do premii. Jako że premia ta nie jest uzależniona od podmiotu zatrudniającego, w przypadku spełnienia punktów zawartych w regulaminie i nie otrzymania jej, pracownik ma prawo do oceny spełnienia warunków premiowych pracodawcy przed sądem.

Premia uznaniowa

Premia uznaniowa jest swojego rodzaju typem nagrody. Pracodawca ma swobodę w decyzji, czy dany pracownik zasłużył na takie wyróżnienie. Uznaniowy charakter tej premii oznacza, że w przypadku nie przyznania jej pracownikowi, nie ma do niej żadnych praw. Oprócz tego, pracownik nie może wnosić o uzupełnienie przyznanej kwoty, którą jest premia uznaniowa. Jedyny przypadek, gdy jest możliwe skorzystanie z pomocy sądu, występuje w przypadku przyznania premii, ale nie wypłacenia jej.

Premia, a nagroda

Art. 105 Kodeksu Pracy reguluje możliwość przyznawania nagród, które są efektem wzorowego wypełniania obowiązków, przejawiania inicjatywy w pracy czy podnoszenia jej wydajności. Jest to podstawowa różnica z premią, która, jak wspomniano wyżej, nie jest opisana w Kodeksie. Nie ma czegoś takiego jak obowiązek przyznawania nagród, są one uznaniowe, co oznacza, że leżą w gestii pracodawcy. Nagroda nie jest także czymś, co można wymagać od pracodawcy, a premia regulaminowa przy spełnieniu wymogów zwyczajnie nam się należy.