Premia w pracy - KS Service
+
KSSERVICE

Premia w pracy

Premia w pracy
28/04/2017

Premia w pracy

Premiaprzyznawana pracownikowi to uzupełnienie jego płacy zasadniczej,która jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów.

Wprzypadku, gdy podstawowe wynagrodzenie pracownika nie jest wysokie,premie i wszelkie dodatki finansowe odgrywają istotną rolę.Pracodawca wprowadza do swojej firmy premiowanie, chcąc zmotywowaćswoich pracowników. Mając możliwość przyzwania premii, oczekujewiększego zaangażowania i jakości pracy, może jednak uzyskaćodwrotny skutek. Źle wprowadzony system premiowania może zdziałaćwięcej złego w firmie, niż dobrego, dlatego ważne jest rozsądnezarządzanie dodatkowymi funduszami na rzecz pracownika.

Prawodo premii

KodeksPracy nie określa komu i na jakich zasadach przysługuje premia. Jejotrzymanie jest związane z wewnętrzni postanowieniami i ustaleniamipracodawcy. Zapisy odnośnie premii mogą być zawarte w umowie opracę danego pracownika, jednak gdy są niejasno sformułowane, możeto komplikować sprawę. Premiowanie jest zmienne w czasie i zależnetylko od pracodawcy.

Premiaregulaminowa

Aktprawny regulujący premiowanie ma charakter generalny, co oznacza, żenie dotyczy jednostki, tylko całej grupy pracowników. W przypadkupremii regulaminowej, określone są warunki, których spełnieniejest jednoznaczne z przyznaniem pracownikowi prawa do premii. Jako żepremia ta nie jest uzależniona od podmiotu zatrudniającego, wprzypadku spełnienia punktów zawartych w regulaminie i nieotrzymania jej, pracownik ma prawo do oceny spełnienia warunkówpremiowych pracodawcy przed sądem.

Premiauznaniowa

Premiauznaniowa jest swojego rodzaju typem nagrody. Pracodawca ma swobodęw decyzji, czy dany pracownik zasłużył na takie wyróżnienie.Uznaniowy charakter tej premii oznacza, że w przypadku nieprzyznania jej pracownikowi, nie ma do niej żadnych praw. Oprócztego, pracownik nie może wnosić o uzupełnienie przyznanej kwoty,którą jest premia uznaniowa. Jedyny przypadek, gdy jest możliweskorzystanie z pomocy sądu, występuje w przypadku przyznaniapremii, ale nie wypłacenia jej.

Premia,a nagroda

Art.105 Kodeksu Pracy reguluje możliwość przyznawania nagród, któresą efektem wzorowego wypełniania obowiązków, przejawianiainicjatywy w pracy czy podnoszenia jej wydajności. Jest topodstawowa różnica z premią, która, jak wspomniano wyżej, niejest opisana w Kodeksie. Nie ma czegoś takiego jak obowiązekprzyznawania nagród, są one uznaniowe, co oznacza, że leżą wgestii pracodawcy. Nagroda nie jest także czymś, co można wymagaćod pracodawcy, a premia regulaminowa przy spełnieniu wymogówzwyczajnie nam się należy.

Przeczytaj  Dobry specjalista ma dziś dużo ofert pracy