System kształcenia dualnego jako panaceum dla rynku pracy - KS Service
+
KSSERVICE

System kształcenia dualnego jako panaceum dla rynku pracy

System kształcenia dualnego jako panaceum dla rynku pracy
08/04/2019

System kształcenia dualnego jako panaceum dla rynku pracy

Współczesny rynek pracy jest bardo dynamiczny. Zarówno przed pracodawcami, pracownikami, ale też i instytucjami edukacyjnymi stawia on coraz to nowe wyzwania. Obecnie mamy powszechnie obowiązujący rynek pracownika, który inspiruje poszczególnych jego uczestników do tworzenia nowych rozwiązań. Wartym zainteresowania jest na pewno temat systemów edukacyjnych, dopasowanych do potrzeb i oczekiwań zarówno pracodawców, jak i absolwentów.

Jak sprostać oczekiwaniom współczesnego rynku pracy?

W województwie warmińsko-mazurskim od kilku już lat prowadzone są na tym polu działania, angażujące z jednej strony rynek pracodawców, a z drugiej uczelnie kształcące przyszłych pracowników. Stworzono tam system nauczania dualnego. Idea powstania tego projektu była taka, by wyposażyć młodych ludzi, kończących naukę na studiach, w takie umiejętności i kompetencje, które są kluczowe dla rynku pracy.

Kształcenie dualne, czyli stała współpraca uczelni i pracodawców owocująca powstaniem odpowiedniego programu nauczania, jest doskonałym pomysłem służącym przygotowaniu przyszłych kadr pracowniczych.

Dlaczego uczelnie i przedsiębiorstwa powinny ze sobą współpracować w procesie nauczania?

Jedną z głównych przyczyn relatywnie wyższego bezrobocia wśród osób młodych, zwłaszcza absolwentów, w stosunku do ogółu bezrobotnych, jest przede wszystkim problem braku kwalifikacji wymaganych przez pracodawców oraz niedopasowanie do wymogów rynku pracy. Kształcenie dualne jest jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania bezrobociu, wynikającemu z powyższych przesłanek. Szczególnie istotne jest to dziś, gdy mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Wyższe uczelnie muszą też reagować na sytuację na rynku pracy, dostosowując swoje programy do zmieniającego się zapotrzebowania.

Projekt kształcenia dualnego umożliwia uwzględnienie specyfiki funkcjonowania danej branży, danego rodzaju działalności, z uwzględnieniem wręcz potrzeb danego przedsiębiorstwa. Owocem takiej współpracy jest z jednej strony program nauczania dostosowany do danej branży i przedsiębiorstwa, a z drugiej pomoc w formie stypendium dla studentów.

Czy można zatem mówić o kształceniu na zamówienie?

W ramach kształcenia dualnego pracodawcy, którzy zdecydują się na nawiązanie ścisłej współpracy z uczelniami, mają wpływ na programy nauczania. Kreują oni powstawanie nowych kierunków oraz organizują system praktyk, zintegrowanych z nauczaniem teoretycznym. To z kolei tworzy kompleksowy system przygotowania do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie, czy wręcz konkretnym przedsiębiorstwie. Zatem możemy w tym przypadku mówić o kształceniu na zamówienie.

Przeczytaj  10 pokręconych zawodów

Im bliżej dany uczeń, czy student jest pracodawcy i im szybciej zapozna się ze środowiskiem pracy, tym lepiej będzie do niego przygotowany. Poza tym praktyczna nauka zawodu może odbywać się bezpośrednio u danego pracodawcy, co daje mu możliwość lepszego poznania przyszłego pracownika. Jest to też ważny etap kształtowania kompetencji miękkich młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy.

Czy to właściwy kierunek kształcenia i przygotowywania przyszłych kadr?

W czasie, gdy pracownik może wybierać spośród różnych ofert, a znalezienie odpowiednio wykwalifikowanej osoby jest dla pracodawcy wyzwaniem, ten pomysł wydaje się być wprost wymarzonym rozwiązaniem. System dualny stwarza bowiem możliwość wykształcenia kadry idealnie dopasowanej do potrzeb danego rynku, branży, czy wręcz przedsiębiorstwa. Dla pracodawcy będzie to też oznaczało stały przypływ nowej kadry pracowniczej.

Pracodawcy chcą doprowadzić do sytuacji, by student w trakcie trwania nauki przeszedł już w danym przedsiębiorstwie cały proces szkolenia wstępnego, niezbędny by stać się pełnoprawnym, właściwie przygotowanym pracownikiem do objęcia stanowiska pracy.

Reasumując, co daje kształcenie dualne we współpracy z przedsiębiorstwami?

To doskonała alternatywa dla systemu nauczania i kształcenia przyszłych kadr gospodarki narodowej. Rozwiązanie to przede wszystkim:

  • stanowi dobre przygotowanie młodych ludzi do startu zawodowego
  • jest źródłem wykwalifikowanych kadr pracowniczych
  • jest rozwiązaniem wielu problemów gospodarki i rynku pracy
  • jest tańsze, praktyczniejsze i przynosi lepsze efekty od tradycyjnych form kształcenia

Na chwilę obecną wydaje się to być właściwy kierunek, w jakim powinny podążać systemy nauczania oraz podmioty z tą gałęzią gospodarki związane.