Urlop wypoczynkowy dla młodocianego pracownika

Pracownik młodociany, czyli osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat, może liczyć na specjalne traktowanie na rynku pracy. Także w kwestii urlopu wypoczynkowego.

Młody pracownik m.in nie może pracować w nocy, w godzinach nadliczbowych, a także przysługuje mu dłuższe przerwy. Kolejnym przywilejem jest większa ilość dni wolnych do pracy, które traktowane są jak urlop wypoczynkowy.

Tym samym, w pierwszym roku pracy urlop wypoczynkowy wynosi dla niego 38 dni, z których 12 dni przysługuje mu po upływie sześciu przepracowanych miesięcy. Te dni nie są wliczane do wymiaru urlopu rocznego. W kolejnym roku liczba dni maleje – wtedy już przysługuje 26 dni. Tyle też jest aż do ukończenia 18 roku życia. Po przekroczeniu pełnoletności jego prawa są takie same jak każdego innego pracownika, więc ma do dyspozycji 20 dni wolnych od pracy.

Ponadto, pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu w trakcie trwania ferii szkolnych. W przypadku kiedy pracownik nie nabył jeszcze prawa do urlopu, ponieważ pracuje on krócej niż sześć miesięcy, to może on być udzielony zaliczkowo – na wniosek młodocianego pracobiorcy. Co istotne, pracodawca nie może odmówić. Wtedy też ma prawo do wystąpienia o przedłużenie urlopu do okresu dwóch miesięcy. W formie urlopu bezpłatnego. Ta prośba również obarczona jest obowiązkową zgodą pracodawcy. Okres tego urlopu podlega wliczeniu do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.