Zaufaj seniorowi. Opłaci się! - KS Service
+
KSSERVICE

Zaufaj seniorowi. Opłaci się!

Zaufaj seniorowi. Opłaci się!
30/10/2016

Zaufaj seniorowi. Opłaci się!

Dojrzały wiekiem pracownik charakteryzuje się nie tylko bagażemdoświadczeń, odpowiedzialnością związaną ze statusem bytowymoraz sumiennością i dokładnością w wykonywaniu obowiązków.Istnieje szereg regulacji prawnych, które sprawiają, że osoby,które ukończyły 50. rok życia, są dla przedsiębiorcówatrakcyjną alternatywą na rynku pracy.

Utarła się krzywdząca opinia, że seniorzy mają problem zobsługą nowoczesnych technologii, komunikacją z młodszym zespołemoraz wolniej przyswajają nową wiedzę. Tymczasem w erzebłyskawicznie następujących w świecie zmian należy tetwierdzenia zdezaktualizować.

Dziś pracodawca zaczyna doceniać, iż dojrzały pracownik dziękiswojemu doświadczeniu staje się mentorem dla młodszych koleżaneki kolegów. Zazwyczaj są też stabilniejsi emocjonalnie izdecydowanie lepiej radzą sobie w sytuacjach trudnych orazstresujących. Rzadziej też zmieniają miejsce pracy, gdyżnajważniejsza jest dla nich stabilizacja oraz rozwójprzedsiębiorstwa. Nierozerwalnie wiąże się to z identyfikacją zmiejscem pełnienia swoich obowiązków. Najczęściej nie mają teżmałych dzieci, wolni są od obowiązków rodzicielskich, więc wwiększym stopniu angażują się w wykonywanie swojego zawodu.

Chorobowe od ZUS-u

Wbrew stereotypom rzadziej też korzystają ze zwolnień lekarskichoraz urlopów na żądanie. Kiedy jednak zaistnieje taka konieczność,to kodeks pracy w takich przypadkach chroni pracodawcę. Pracownikomdo 50. roku życia przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowegopłatnego przez pracodawcę za pierwsze 33 dni choroby w danym rokukalendarzowym. Po ukończeniu 50. roku życia jest to już tylkopierwsze 14 dni niezdolności wykonywania swoich obowiązków. Od 15.dnia przysługuje im zasiłek z ubezpieczenia chorobowego, któryjest w całości wypłacany przez ZUS. Między innymi dlatego teżwedług badań Keralla Research już około 80% pracodawców prowadzirekrutacje również wśród kandydatów po 50. roku życia.

To nie wszystko. W przypadku jeśli taka osoba pozostawała chociaż30 dni zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna,to nie opłaca się za nią przez okres 12 miesięcy składek naFundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy.Od pierwszego miesiąca zawarcia umowy o pracę.

Przeczytaj  Praca zdalna będzie się wiązała z ryczałtem

Wynagrodzenie wypłacane przez starostę

Istnieje również regulacja prawna, dzięki której można otrzymaćdofinansowanie do wynagrodzenia seniora. Według niej pracodawcazatrudniający bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, a nieskończył 60 lat, dostanie zwrot 12 – miesięcznej pensji nowozatrudnionego. Wypłaca je starosta. Jeszcze bardziej korzystne jestzatrudnienie osoby po 60. roku życia – wtedy wsparcie jestprzyznawane przez 24 miesiące. Przysługuje ono w kwocie określonejprzez umowę, ale nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia zapracę miesięcznie, ustaloną w dniu jej zawarcia. Pracodawca jestprzy tym zobowiązany zatrudnić pracownika wskazanego przez urządpracy przez czas wskazany w umowie, a także przez kolejne od 6. do12. miesięcy, odpowiednio do okresu dofinansowania.

Najnowsze oferty pracy w opiece w Niemczech znajdziesz na stronie: https://senioport.pl/oferty-pracy-opieka.

Dojrzałość wiekowa może być potężnym atutem, który sprawnymanager w mądry sposób wykorzysta. Warto więc pamiętać, iżkażda osoba, która jest w stanie postawić na swój rozwój igwarantuje osiąganie lepszych wyników przez firmę, jest na wagęzłota. A tego szlachetnego kruszcu nigdy za wiele, tak jak ilojalnych, profesjonalnych pracowników.