Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Od 2017 roku wysokość współczynnika urlopowego, który służy do wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynosi 20,83.

Zgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy jest świadczeniem, którego pracownik nie może się zrzec. To samo tyczy się roszczeń z jego tytułu. Za każdą cześć urlopu, która nie została wykorzystana, przysługuje mu prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Prawo do urlopu wypoczynkowego ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jego długość zależy od lat zatrudnienia i waha się od 20 do 26 dni rocznie.

Współczynnik urlopowy 2017

Wyliczenie współczynnika urlopowego jest konieczne jeszcze przed zabraniem się za ekwiwalent, ponieważ jest podstawą obliczeniową. Sposób obliczania współczynnika jest regulowany przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Uzyskuje się go poprzez odjęcie od liczby dni roku kalendarzowego wszystkich niedziel, świąt i dni wolnych od pracy. Wynik odejmowania trzeba podzielić przez 12. W obecnym, 2017 roku, otrzymany wynik to 20,83. Liczba ta dotyczy osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracując na część etatu należy pomnożyć go właśnie przez tę liczbę. Gdzie, dla przykładu, przy pracy na 1/2 etatu będzie on wynosił 10,42, a 1/3 etatu - 6,94.

Ekwiwalent pieniężny 2017

Podczas obliczania ekwiwalentu przysługującego pracownikowi trzeba znać wysokość jego przeciętnego wynagrodzenia. Kolejne działania to trzy kroki, gdzie najpierw oblicza się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień urlopu, następnie za jedną godzinę urlopu, a na koniec wysokość należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalent pieniężny za jeden dzień urlopu to iloraz wynagrodzenia brutto i współczynnika urlopowego w danym roku. Wynagrodzenie jest tutaj podstawą ekwiwalentu, którą dzielimy przez wyliczony wcześniej współczynnik, który wynosi 20,83.

Ekwiwalent pieniężny za jedną godzinę urlopu to iloraz kwoty ekwiwalentu za dzień urlopu i liczby godzin dnia pracy. W przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy ekwiwalent za  dzień urlopu należy podzielić prze 8.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop to iloczyn ekwiwalentu za godzinę urlopu i ilości niewykorzystanych godzin urlopu. Wynik z poprzedniego korku mnożymy przez przysługujące nam godziny urlopu, z których nie skorzystaliśmy.

Przykład obliczeniowy

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze pracy, który zarabia 2 000 złotych miesięcznie, ma niewykorzystane 32 godziny urlopu.

2000:20,83=96,02

96,02:8=12,00

12,00·32=384,06 zł

Za 32 godziny niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi 384,06 zł brutto ekwiwalentu urlopowego.