Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - KS Service
+
KSSERVICE

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
30/04/2017

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Od2017 roku wysokość współczynnika urlopowego, który służy dowyliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlopwypoczynkowy, wynosi 20,83.

Zgodniez Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy jest świadczeniem, któregopracownik nie może się zrzec. To samo tyczy się roszczeń z jegotytułu. Za każdą cześć urlopu, która nie została wykorzystana,przysługuje mu prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Prawo do urlopuwypoczynkowego ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy opracę. Jego długość zależy od lat zatrudnienia i waha się od 20do 26 dni rocznie.

Współczynnikurlopowy 2017

Wyliczeniewspółczynnika urlopowego jest konieczne jeszcze przed zabraniem sięza ekwiwalent, ponieważ jest podstawą obliczeniową. Sposóbobliczania współczynnika jest regulowany przez RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej. Uzyskuje się go poprzez odjęcieod liczby dni roku kalendarzowego wszystkich niedziel, świąt i dniwolnych od pracy. Wynik odejmowania trzeba podzielić przez 12. Wobecnym, 2017 roku, otrzymany wynik to 20,83. Liczba ta dotyczy osóbzatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracując na częśćetatu należy pomnożyć go właśnie przez tę liczbę. Gdzie, dlaprzykładu, przy pracy na 1/2 etatu będzie on wynosił 10,42, a 1/3etatu – 6,94.

Ekwiwalentpieniężny 2017

Podczasobliczania ekwiwalentu przysługującego pracownikowi trzeba znaćwysokość jego przeciętnego wynagrodzenia. Kolejne działania totrzy kroki, gdzie najpierw oblicza się wysokość ekwiwalentupieniężnego za jeden dzień urlopu, następnie za jedną godzinę urlopu, ana koniec wysokość należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalentpieniężny za jeden dzień urlopu to iloraz wynagrodzenia brutto iwspółczynnika urlopowego w danym roku. Wynagrodzenie jest tutajpodstawą ekwiwalentu, którą dzielimy przez wyliczony wcześniejwspółczynnik, który wynosi 20,83.

Ekwiwalentpieniężny za jedną godzinę urlopu to iloraz kwoty ekwiwalentu za dzień urlopu i liczby godzin dnia pracy. W przypadku zatrudnienia wpełnym wymiarze czasu pracy ekwiwalent za  dzień urlopu należypodzielić prze 8.

Ekwiwalentpieniężny za niewykorzystany urlop to iloczyn ekwiwalentu zagodzinę urlopu i ilości niewykorzystanych godzin urlopu. Wynik zpoprzedniego korku mnożymy przez przysługujące nam godziny urlopu,z których nie skorzystaliśmy.

Przeczytaj  Zasady refundacji kosztu okularów dla pracownika tymczasowego

Przykładobliczeniowy

Pracownikzatrudniony w pełnym wymiarze pracy, który zarabia 2 000złotych miesięcznie, ma niewykorzystane 32 godziny urlopu.

2000:20,83=96,02

96,02:8=12,00

12,00·32=384,06zł

Za32 godziny niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługujepracownikowi 384,06 zł brutto ekwiwalentu urlopowego.