Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Odpowiedzialność pracodawcy za błąd komornika

Odpowiedzialność pracodawcy za błąd komornika

W przypadku zajęcia komorniczego, komornik zawiadamia dłużnika, iż do wysokości egzekwowanego świadczenia, aż do całkowitego pokrycia długu, wolno mu odbierać wynagrodzenie pracownicze jedynie w części ustawowo wolnej od zajęcia komorniczego, a resztą kwoty wypłaty nie wolno mu rozporządzać w dowolny sposób.

Z jakich typów wypłat pracowniczych komornik może potrącać kwotę zajęcia komorniczego i na jakiej podstawie prawnej się to odbywa?

Kodeks postępowania cywilnego określa uprawnienia komornicze oraz sposób jego funkcjonowania wobec dłużnika i jego pracodawcy. Z niego także wynika jakie procedury są konieczne do spełnienia by zajęcie komornicze było przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa. Komornik może potrącać dług z:

  • wynagrodzenia za pracę
  • wynagrodzenia za prace zlecone
  • nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres zatrudnienia
  • z zysku związanego ze stosunkiem pracy
  • z udziału w funduszu zakładowym i innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy

Jaką procedurę przeprowadza komornik wobec pracodawcy dłużnika?

W pierwszej kolejności komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych przepisami nie wypłacał dłużnikowi wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęć komorniczych. Komornik dalej instruuje pracodawcę dłużnika, iż powinien on wykonać jedną z dwóch wskazanych czynności:

  • przekazywać zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu zawiadamiając jednocześnie komornika o pierwszej wypłacie
  • przekazywać zajęte wynagrodzenie komornikowi w takim przypadku, kiedy do danego wynagrodzenia jest więcej niż jedno zajęcie komornicze, a kwota wynagrodzenia jest niewystarczająca do pokrycia wszystkich egzekwowanych wymagalnych świadczeń

Jak powinien zachować się pracodawca otrzymując od komornika powiadomienie o zajęciu wynagrodzenia?

Pracodawca otrzymujący zajęcie wynagrodzenia za pracę, musi się do niego bezwzględnie zastosować ze szczególnym uwzględnieniem wymogów kodeksu pracy mówiących o dokonywaniu potrąceń przez pracodawcę.

Zgodnie z przepisami potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

  • do wysokości trzech piątych wynagrodzenia w przypadku egzekucji alimentacyjnych
  • do wysokości połowy wynagrodzenia w przypadku egzekucji innych należności lub potrąceń zaliczek pieniężnych

Dodatkowo, art. 87(1) kodeksu pracy wskazuje, iż pracodawca musi kierować się także zasadami, które mówią o kwocie wolnej od potrąceń, a jest nią minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Generalnie zasadą jest więc, że potrącenie wynosi 50% wynagrodzenia na należności niealimentacyjne, jednakże w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest tożsame z kwotą minimalnego wynagrodzenia za prace, które obecnie wynosi 2.800 zł brutto miesięcznie, jest ono co do zasady całkowicie chronione przed potrąceniem.

Jakie konsekwencje grożą pracodawcy, jeśli błędnie zastosuje się do wezwania komorniczego?

Dobrym przykładem obrazującym problem jest przypadek pracodawcy, który otrzymał wezwanie komornicze, gdzie dług jego pracownika nie był długiem alimentacyjnym. Pracodawca zastosował się do wezwania i przepisu kodeksu pracy i potrącił na rzecz komornika 50% wynagrodzenia. Wszystko byłoby poprawnie i zgodnie z prawem, jednakże ów pracownik był zatrudniony na umowę o prace z minimalnym wynagrodzeniem, co oznacza, że kwota jego wynagrodzenia jest całkowicie chroniona od potrąceń. Naruszone zostały zatem przepisy kodeksu pracy.

Pracownik wniósł do sądu przeciwko pracodawcy pozew o zapłatę kwoty niesłusznie przekazanej przez pracodawcę komornikowi wraz z odsetkami. Roszczenie pracownika jest w pełni zrozumiałe, słuszne i zasadne. Zdaniem ekspertów przesłanki, a w tym zastosowanie się tylko do części przepisów mówiących o możliwości potrącenia 50% wynagrodzenia, którymi kierował się pracodawca, nie mają w tej sprawie żadnego znaczenia. Nieznajomość prawa bowiem lub niezrozumienie treści pisma komorniczego nie uchylają odpowiedzialności pracodawcy za bezprawne i bezpodstawne potrącenie kwoty z wynagrodzenia. Według ekspertów wobec omówionych okoliczności, sąd najprawdopodobniej uzna roszczenie pracownika i wyda wyrok zasądzający od pracodawcy zwrot brakującej kwoty wynagrodzenia wraz z odsetkami.

Podsumowując, zapisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują jednoznacznie jakie są procedury związane z zajęciami komorniczymi i jakie wynikają z nich obowiązki pracodawcy. Dodatkowo kodeks pracy zawiera wskazówki jak obliczyć kwotę potrącenia z wynagrodzenia i jakie istotne kwestie muszą być przy tym brane pod uwagę. Zastosowanie się tylko do części przepisów lub niezrozumienie treści pisma komorniczego oraz nieznajomość prawa bowiem nie uchylają odpowiedzialności pracodawcy za błędy, które zostaną rozwikłane na drodze sądowej na korzyść pracownika – dłużnika.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *