Podwójna kwota wolna od podatku - KS Service
+
KSSERVICE

Podwójna kwota wolna od podatku

Podwójna kwota wolna od podatku
29/10/2022

Podwójna kwota wolna od podatku

Okazuje się, iż przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych, który będzie jednocześnie pracownikiem, będzie mógł skorzystać w trakcie roku z dwóch kwot wolnych od podatku, czyli w sumie z kwoty 60.000 zł nie podlegającej opodatkowaniu PIT. To wszystko będzie możliwe już od 1 stycznia 2023 roku.

Co zatem zmieni się w przepisach podatkowych począwszy od 1 stycznia 2023 roku?

Generalnie w zmienionych przepisach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, zabrakło obowiązującego obecnie zastrzeżenia, iż kto korzysta z kwoty wolnej od podatku PIT przy działalności gospodarczej, ten nie może złożyć płatnikowi wniosku o uwzględnianie jej przy dochodach ze stosunku pracy. A to oznacza, iż podatnik będzie mógł w 2023 roku legalnie skorzystać ze zwolnienia od podatku dla kwoty 60.000 zł dochodów, przy czym 30.000 zł w ramach stosunku pracy i 30.000 zł w ramach działalności gospodarczej.

Oczywiście podczas składania rozliczenia rocznego podatnik taki będzie miał prawo tylko do jednej kwoty wolnej od podatku, lecz ewentualna dopłata nastąpi dopiero w rozliczeniu rocznym, czyli ostatecznie w okolicach kwietnia 2024 roku.

Wpływ na taką sytuację ma nowelizacja z dnia 9 czerwca 2022 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265) wprowadzająca wiele zmian w zasadach składania PIT-2, czyli oświadczenia wypełnianego przez podatnika, uprawniającego płatnika do pomniejszania miesięcznej zaliczki na PIT o kwotę zmniejszającą podatek. Kwota ta w skali roku wynosi 3.600 zł, co sprawia, iż 30.000 zł dochodu jest zwolnionych z podatku PIT (30.000 zł x 12% = 3.600 zł).

Obecnie bowiem oświadczenie to składać mogą wyłącznie pracownicy, i to tylko jednemu płatnikowi. Nowością po 1 stycznia przyszłego roku będzie to, iż będą mogli składać je również inni zatrudnieni, przykładowo:

  • zleceniobiorcy
  • wykonawcy dzieł
  • członkowie zarządów i rad nadzorczych
  • osoby na kontraktach menedżerskich

W sytuacji zbiegu tytułów takie oświadczenie będzie można złożyć maksymalnie trzem płatnikom. Wówczas każdy z nich skorzysta w takiej części z kwoty pomniejszającej podatek, by łącznie u wszystkich płatników nie przekroczyła ona w tym samym miesiącu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł). Podatnik będzie mógł więc wskazać płatnikowi czy ma on pomniejszać zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), czy też 1/24 (150 zł) bądź też 1/36 (100 zł).

Przeczytaj  Log-System - wyposażenie biur i magazynów na najwyższym poziomie

Jakie jeszcze zmiany przewidywane są w przepisach podatkowych odnośnie omawianego zagadnienia?

Co do zasady powyżej opisane zmiany nie są jedynymi, które zajdą w okresie po 1 stycznia 2023 roku. W obecnych przepisach, obowiązujących do końca roku bieżącego, znajduje się zastrzeżenie, iż podatnik nie ma prawa do złożenia oświadczenia PIT-2 płatnikowi, jeśli osiąga dochody, od których samodzielnie oblicza zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT. Takiego zastrzeżenia nie będzie jednak począwszy od 1 stycznia 2023 roku. Zatem podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie pracuje na umowie o pracę, będzie mógł od przyszłego roku złożyć płatnikowi (pracodawcy) wniosek o uwzględnianie kwoty wolnej przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodów osiąganych ze stosunku pracy.

Powyższe znajduje już swoje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Przykładowo w jednej z nich, z dnia 19 lipca 2022 roku (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.489.2022.2.MR) dyrektor KIS wskazał, iż w stanie prawnym obowiązującym jeszcze w 2022 roku podatnik, uzyskujący dochody, od których powinien odprowadzać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, nie może złożyć płatnikowi oświadczenia PIT-2. Natomiast od 1 stycznia przyszłego roku podatnik taki będzie mógł w pełni swobodnie decydować o zastosowaniu kwoty wolnej przez płatnika, a tym samym o złożeniu oświadczenia PIT-2.

Czy zatem taka zmiana przepisów była zamierzonym działaniem ustawodawcy?

Domniemywać należy, iż wprowadzając zmiany w zasadach uwzględniania przez płatnika kwoty wolnej od podatku, ustawodawca zapomniał odpowiednio zmodyfikować przepisy, regulujące zasady obliczania zaliczek na podatek PIT od dochodów osiąganych z działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Zaliczki te bowiem ustalać się będzie w przyszłym roku na takich samych zasadach, jak ma to miejsce obecnie. Nie zmieni się art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, zgodnie z którym:

  • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1
  • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26 i art. 27
  • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające
Przeczytaj  Problematyczny adres zameldowania cudzoziemca

Stąd też, pomimo osiągania dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, podatnik będzie mógł, począwszy od 1 stycznia przyszłego roku, zawnioskować o stosowanie kwoty wolnej od podatku również przy obliczaniu zaliczek od dochodów z umowy o pracę. Tym samym legalnie skorzysta on w trakcie roku z dwóch kwot wolnych od podatku (30.000 zł w ramach stosunku pracy i 30.000 zł w ramach działalności gospodarczej), a ewentualną niedopłatę podatku ureguluje dopiero w rozliczeniu rocznym za rok 2023.

Podsumowując, zmiana przepisów podatkowych od 1 stycznia 2023 roku sprawia, iż osoba uzyskująca dochody zarówno z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, jak i z umowy o pracę, będzie mogła skorzystać w trakcie roku z dwóch kwot wolnych od podatku, czyli w sumie z kwoty 60.000 zł zwolnienia podatkowego. Wynika to z tego, iż w przyszłym roku nie będzie już obowiązywało zastrzeżenie, że kto skorzysta z kwoty wolnej od podatku przy działalności gospodarczej, ten nie może złożyć płatnikowi oświadczenia PIT-2, uprawniającego do pomniejszania przez płatnika miesięcznej zaliczki na podatek PIT o kwotę zmniejszającą podatek. Ewentualną niedopłatę podatku powstałą z tego tytułu, podatnik taki uregulować będzie musiał wraz ze złożeniem rozliczenia rocznego za rok 2023, czyli tym samym praktycznie dopiero w kwietniu roku 2024.