Problematyczny adres zameldowania cudzoziemca - KS Service
+
KSSERVICE

Problematyczny adres zameldowania cudzoziemca

Problematyczny adres zameldowania cudzoziemca
25/06/2021

Problematyczny adres zameldowania cudzoziemca

Adres zameldowania cudzoziemca jest problematyczny dla urzędów i instytucji wydających mu dokumenty związane z pracą i zatrudnieniem. Jedne z nich wymagają wpisania adresu zameldowania do karty pobytu, a inne, pomimo takiego obowiązku, nie czynią problemu z powodu braku tych informacji, wykazując się wyrozumiałością, iż nie zawsze prawo i życie idą w parze.

Co zatem jest istotne dla cudzoziemca i jego karty pobytu?

Generalnie karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w naszym kraju. Jej posiadanie potwierdza, iż dana osoba pochodząca spoza Unii Europejskiej (UE) może legalnie przebywać w danym kraju, co jest niezbędne z kolei do podjęcia legalnego zatrudnienia.

Karta pobytu zawiera wiele informacji porządkowych i ewidencyjnych, w tym chociażby imię i nazwisko oraz adres zameldowania. I właśnie ów adres zameldowania przysparza najwięcej problemów zarówno samym cudzoziemcom, jak i ich przyszłym pracodawcom.

W tym zakresie właśnie pracodawcy często zastanawiają się nad takimi kwestiami, jak:

  • czy uzyskanie karty pobytu jest możliwe, gdy adresu zameldowania z różnych powodów nie ma?
  • czy można po prostu pominąć wypełnienie tej rubryki?
  • czy można umieścić tam adres zamieszkania, gdy cudzoziemiec nie dopełnił obowiązku meldunkowego?

Niestety postępowania nie ułatwiają też urzędy, podchodzące do sprawy w różny sposób. I to pomimo, iż zasadniczo nie wolno wydawać karty pobytu bez podania adresu zameldowania. Obowiązek podania owego adresu zameldowania wynika z art. 244 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, ze zm.). Ważnym jest, iż w owym przepisie wyraźnie mowa jest o adresie zameldowania, a nie zamieszkania czy też adresie, pod którym dana osoba przebywa.

Jak zatem urzędy wydające karty pobytu podchodzą do tego zagadnienia?

W praktyce niektóre urzędy wojewódzkie (wydające karty pobytu cudzoziemcom) zajmują dość liberalne stanowisko, uznając, iż adres zameldowania może, ale nie musi, zostać umieszczony w karcie pobytu. Tym samym wypełnienie tej rubryki pozostawiają woli cudzoziemca, przy czym oczekują od niego pisemnej decyzji w tym aspekcie.

Jeżeli natomiast cudzoziemiec jest zameldowany i chce, by ta informacja znalazła się w jego karcie pobytu, wówczas musi przedstawić zaświadczenie o meldunku. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas urząd wyda kartę bez adresu.

Przeczytaj  Zawód? Call center

Warto w tym miejscu wiedzieć, iż zaświadczenie o zameldowaniu nie jest dokumentem składanym w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt. Jeżeli zatem cudzoziemiec nie dostarczy takiego zaświadczenia do urzędu, wówczas otrzyma kartę bez adresu zameldowania.

Stąd też praktyką niektórych urzędów jest, szczególnie gdy karta jest wydawana z urzędu (chociażby, gdy jest to pierwsza karta pobytu cudzoziemca), wyznaczanie cudzoziemcowi terminu na przedłożenie zaświadczenia o zameldowaniu. I jeżeli w wyznaczonym terminie owo zaświadczenie nie zostanie dostarczone, wówczas karta pobytu zostanie wydana bez wskazania adresu zameldowania.

Jednakże są też w Polsce urzędy, które do sprawy adresu zameldowania podchodzą zdecydowanie bardziej rygorystycznie. Stosują one bowiem taką wykładnię przepisów, w myśl której, jeśli cudzoziemiec ma zameldowanie na okres przekraczający dwa miesiące, wówczas adres ten zostaje umieszczony na karcie pobytu. Tym samym nie pozostawiają one cudzoziemcowi prawa wyboru i on przeprowadzając się do innego miejsca, będzie musiał każdorazowo dokonać wymiany karty pobytu, gdyż zmianie ulegnie informacja w niej zamieszczona.

Poza tym zdarzały się sytuacje, gdy te bardziej rygorystyczne urzędy robiły wyjątki, zgadzając się na nieumieszczenie adresu zameldowania w karcie pobytu, jeżeli przykładowo kupił on mieszkanie i planuje w najbliższym czasie przeprowadzić się do niego. I tutaj, w zależności od urzędu, niektórzy urzędnicy mogą oczekiwać od cudzoziemca pisemnego oświadczenia, iż taka przeprowadzka jest planowana. To bowiem stanowi dla nich dowód, iż wpisywanie obecnego adresu zameldowania jest bezzasadne, a wydanie karty pobytu z adresem powodowałoby dodatkową pracę dla urzędu, gdyż cudzoziemiec w krótkim czasie musiałby dokonywać jej wymiany.

A jak wygląda sytuacja, gdy uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu jest niemożliwe?

Niewątpliwie zdarzyć się może, iż uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu będzie niemożliwe, gdyż wynajmujący może nie zgadzać się na meldunek cudzoziemca. Wówczas najczęściej urzędy wychodzą naprzeciw takim sytuacjom i zgadzają się na wydanie karty pobytu bez wskazania adresu zameldowania.

Przeczytaj  Roszczenia pracownika po zakażeniu

Odmiennie wyglądać będzie sytuacja, gdy cudzoziemiec nie jest zameldowany i wyrazi chęć podania do karty pobytu adresu zamieszkania lub pobytu. To jednak jest niemożliwe. Chociaż podczas składania wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt cudzoziemiec musi przedstawić umowę najmu, to nie jest to wystarczająca podstawa do tego, by taki adres umieścić na karcie pobytu. To jest bowiem jedynie adres korespondencyjny, tymczasem przepisy zezwalają na umieszczenie w karcie pobytu jedynie adresu zameldowania.

A jak cudzoziemcy podchodzą do spraw związanych z owym adresem w karcie pobytu?

Generalnie cudzoziemcy woleliby, by adres w ogóle nie był podawany, gdyż byłoby to dla nich sporym udogodnieniem. Przede wszystkim wynika to z tego, iż każda zmiana danych (w tym również adresu) wiąże się z koniecznością złożenia wniosku o wymianę posiadanej karty.

Sama procedura wymiany jest niestety formalistyczna, czasochłonna i nierzadko stresująca dla cudzoziemca nieznającego polskiego języka. Wymaga ona bowiem osobistego stawiennictwa w urzędzie, zarejestrowania wizyty, jak i opłacenia wymiany karty. Poza tym termin na wymianę karty pobytu z powodu zmiany danych osobowych jest bardzo krótki i wynosi 14 dni od dnia zaistnienia faktu zmiany adresu zameldowania. Z kolei niezłożenie wniosku o wymianą karty pobytu wiązać się może z ukaraniem karą grzywny.

W tym kontekście wpisanie adresu zameldowania w karcie pobytu jest szczególnie dużym utrudnieniem dla tych osób, które planują przeprowadzkę bądź zwyczajnie nie są pewne, czy pozostaną w danym miejscu na dłużej.

Z drugiej jednak strony posiadanie adresu zameldowania w karcie pobytu sprawia, iż cudzoziemiec za pomocą tegoż dokumentu będzie mógł udowodnić swój adres zameldowania, bez konieczności noszenia przy sobie chociażby zaświadczenia o zameldowaniu. Zatem są też sytuacje, gdy brak adresu w karcie pobytu stanowi pewnego rodzaju komplikacje.

Podsumowując, generalnie mamy obecnie do czynienia z sytuacją, iż niektóre urzędy rozpatrujące sprawy cudzoziemców o wydanie karty pobytu wymagają podanie adresu zameldowania, by umieścić go w owej karcie, inne natomiast pozostawiają wybór w tym aspekcie samemu cudzoziemcowi. Przepisy co do zasady wymagają, by w karcie pobytu znalazł się adres zameldowania, a nie zamieszkania czy też pobytu. Zapewne lepiej byłoby, gdyby polityka urzędów w tym względzie była jednolita, a sam adres zameldowania niekoniecznie znajdował się w karcie pobytu, gdyż każda zmiana takiego adresu powoduje obecnie konieczność wymiany posiadanej karty. Póki co jednak przepisy są w tym względzie takie, a nie inne, i tylko od woli urzędników zależy z jakim podejściem dany cudzoziemiec będzie miał do czynienia.