Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Procedury tworzenia i prowadzenia PPE będą prostsze

Procedury tworzenia i prowadzenia PPE będą prostsze

Dokonano ustawowego uproszczenia w zakresie tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych celem zachęcenia pracodawców do ich oferowania pracownikom. Do tej pory bowiem nie cieszą się one zbytnim powodzeniem.

Co zatem winniśmy wiedzieć o Pracowniczych Programach Emerytalnych?

Generalnie Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są, podobnie zresztą jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), formą zorganizowanego oszczędzania na starość. Nie zdobyły one jednak jakiejś dużej popularności i to pomimo faktu, iż prognozowana emerytura z ZUS będzie niska.

W tym kontekście bowiem podstawowym czynnikiem wpływającym na niską popularność PPE są dodatkowe koszty, które wiążą się z tym rodzajem oszczędzania. Zatrudnieni bowiem niechętnie decydują się na dobrowolne zmniejszenie kwoty wynagrodzenia, a i pracodawcy również nie są chętni do dopłacania.

Tymczasem oszczędzanie w PPE nie jest obowiązkowe, zatem pracodawca może zaproponować uczestnictwo swym pracownikom w formie bonusu, lecz w przeciwieństwie do PPK, nie musi. Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na zaoferowanie programu emerytalnego PPE (który jest prowadzony na rzecz pracodawcy przez odpowiednią instytucję finansową), wówczas musi sfinansować za nich składki w wysokości do 7% wynagrodzenia. Uczestnicy z kolei tegoż programu mogą wpłacać dobrowolne składki w wysokości do 2% wysokości wynagrodzenia.

Ważnym jest, iż składki można określić procentowo, w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników bądź procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości składki. I do tej pory właśnie te dodatkowe koszty są czynnikiem wpływającym na niską popularność PPE.

Jakie zatem zmiany zajdą w zasadach tworzenia i prowadzenia PPE?

Otóż zmian w zasadach tworzenia i prowadzenia PPK dokona ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 roku o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (zwana dalej nowelizacją PPE), oczekująca jeszcze na podpis ze strony Prezydenta RP.

Co do zasady nowelizacja PPE przenosi obowiązki administracyjne związane z PPE z pracodawców na instytucje finansowe, które takie programy prowadzą. W tym zakresie chodzi o obowiązki dotyczące sporządzania informacji rocznej, jak i obowiązków informacyjnych względem organu nadzoru.

Poza tym łatwiej będzie również dokonać likwidacji PPE, gdyż okres wypowiedzenia skróci się z 12 do 6 miesięcy. Zmiany obejmą również porozumienia z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania lub zmniejszenia wysokości składek podstawowych. Obecnie bowiem ustawa o PPE daje pracodawcy prawo do tego na mocy jednostronnej decyzji, lecz tylko na jakiś czas. Po jego upływie zawieszenia i zmniejszenia są nadal możliwe, lecz za zgodą reprezentacji załogi. Poza tym przepisy przewidują, iż organ Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dokonuje wpisu takiego porozumienia do rejestru programów, wydając decyzję administracyjną. Jednocześnie KNF odmawia dokonania wpisu, jeżeli postanowienia porozumienia są sprzeczne z przepisami ustawy. Po zmianach wystarczać będzie jedynie notyfikacja, po której KNF nie będzie wydawał decyzji administracyjnej.

Poza tym doprecyzowano przepisy dotyczące zasad zawieszania i zmniejszania składki, gdyż ich dotychczasowe brzmienie budziło wątpliwości interpretacyjne. Z ważniejszych zmian w nowelizacji PPE jednoznacznie wskazano, iż po okresie zawieszenia albo czasowego ograniczenia wysokości składki pracodawca nie musi wpłacać kwoty, która nie została odprowadzona w tym czasie.

Jakie jeszcze zmiany wprowadza nowelizacja PPE?

Otóż nowelizacja wprowadza instytucję przeniesienia środków, określając jej definicję, termin i zasady przenoszenia zgromadzonych środków. Zatem przeniesienie środków to przekazanie przez dotychczasowego zarządzającego środków zgromadzonych w ramach programu do nowego zarządzającego w związku ze zmianą formy programu lub zarządzającego.

Wówczas, gdy decyzja organu nadzoru (czyli KNF) o wpisie zmian do rejestru programów o zmianie formy programu lub zarządzającego stanie się ostateczna, przeniesienia środków dokonuje się w terminie miesiąca od dnia doręczenia dotychczasowemu zarządzającemu zlecenia pracodawcy dotyczącego przeniesienia. Jest to o tyle ważne w porównaniu z dotychczasowym brzmieniem przepisów, iż zarządzający długo przetrzymywali w takim przypadku zgromadzone środki, ponieważ ustawa o PPE nie określała terminu na przeprowadzenie takiej operacji.

Nowelizacja PPE wprowadza również uszczegółowienie kompetencji organu nadzoru. I zgodnie z nowym brzmieniem KNF odmawia wpisu programu do rejestru programów albo wpisu zmian do rejestru programów w przypadku:

  • gdy w wyznaczonym przez niego terminie nie zostaną usunięte nieprawidłowości
  • niezgodności programu z przepisami ustawy
  • nieuzyskania od zagranicznego organu nadzoru akceptacji przejęcia zarządzania przez zarządzającego zagranicznego, jeżeli ma formę zarządzania zagranicznego

Z kolei odmowa wykreślenia programu z rejestru programów następuje w przypadku, gdy:

  • w wyznaczonym przez niego terminie nie zostaną usunięte nieprawidłowości
  • występują niezgodności we wniosku o wykreślenie programu z rejestru programów z zasadami określonymi w art. 40-41a ustawy o PPE

Czy są jakieś zmiany w zakresie PPE, które dotyczyć będą stricte samych pracowników?

Nowelizacja PPE przewiduje możliwość dywersyfikacji źródeł finansowania składki odprowadzanej przez zatrudnionych. Zatem składka pochodzić będzie mogła nie tylko z wynagrodzenia za okres pracy, lecz również za okresy, gdy uczestnik nie otrzymywał wynagrodzenia. W tym zakresie chodzi tutaj chociażby o czas urlopu wychowawczego czy też okresu niezdolności do pracy. Pracownik zatem otrzyma możliwość odprowadzania swej składki za takie okresy, dzięki czemu będą mogli zgromadzić więcej oszczędności. Wówczas taka dodatkowa składka odprowadzana będzie na rachunek dodatkowy wskazany przez pracodawcę, z którego następnie ów pracodawca odprowadzi ją na rachunek uczestnika w programie w uzgodnionym terminie.

Generalnie nowelizacja PPE oczekuje jeszcze na podpis Prezydenta RP, tym niemniej przewiduje się, iż przepisy przez nią wprowadzane wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 roku oraz z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Podsumowując, planowana nowelizacja PPE z dnia 7 kwietnia bieżącego roku ma na celu uproszczenie procedur tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych. Wszystko po to, by zachęcić pracodawców do oferowania owego programu pracownikom, a pracowników do uczestnictwa w nim. Czy i na ile proponowane zmiany okażą się trafione i jakie skutki wywołają, tego na razie nie wiadomo.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *