Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Renta socjalna coraz wyższa

Renta socjalna coraz wyższa

Od 1 marca tego roku świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy jest wyższe niż dotychczas.

Renta socjalna może być stała lub czasowa. Ta pierwsza wypłacana jest osobom, które są trwale niezdolne do pracy. Druga, czasowa, jest dla osób całkowicie niezdolnych do pracy przez określony czas i to podczas niego zostaje im przyznana.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, renta socjalna zostaje przyznana nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożono wniosek o świadczenie. Właśnie czas złożenie wniosku jest decydujący, a nie okres niezdolności do pracy, który uprawnia do uzyskania renty.

Dla kogo?

Renta socjalna przyznawana jest osobom pełnoletnim, które posiadają polskie obywatelstwo, mieszkają na terenie kraju i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Naruszenie sprawności organizmu, wykluczające możliwość pracy, musi powstać do 18. roku życia lub w trakcie nauki. W przypadku studiów wyższych czas ten wydłuża się do ukończenia 25 lat. Całkowitą niezdolność do pracy stwierdza lekarz orzecznik ZUS.

W przypadku, gdy biorca świadczenia osiąga dochód powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w kwartale, wypłacanie renty zostaje zawieszone. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Główny Urząd Statystyczny.

Prawo do renty socjalnej mają także cudzoziemcy, którzy mieszkają na terenie Polski. Uprawnia ich do tego karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, które jest udzielone w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 127 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy o uchodźcach oraz uzyskanie w Polsce statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 roku, sygn. akt P 11/12, rentę socjalną mogą pobierać osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, ale czasowo przebywające za granicą.

Waloryzacja 2017

Od 1 marca 2017 roku podwyżce uległa kwota świadczeń renty socjalnej. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 100,44%. Tego samego dnia zaczęła obowiązywać nowa kwota bazowa, która teraz wynosi 3536, 87 zł. Jest to istotne przy ustalaniu wysokości rent w przypadku niektórych wniosków. Obowiązują także nowe kwoty najniższych świadczeń:

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1000 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750 zł

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1200 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 900 zł

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *