Zasady obliczania limitu pracy terminowej - KS Service
+
KSSERVICE

Zasady obliczania limitu pracy terminowej

Zasady obliczania limitu pracy terminowej
27/09/2016

Zasady obliczania limitu pracy terminowej

Od 22 lutego 2016 roku obowiązywać będą znowelizowane przepisy Prawa Pracy. Zmieni się sposób liczenia limitów prac tymczasowych.

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz całkowity okres zatrudnienia na podstawie takich umów, zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Łączna liczba wspomnianych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Umowy o pracę na czas określony trwające od 22 lutego 2016 roku wliczać się będzie do okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia wdrożenia nowych przepisów. Okres 33 miesięcy powinno się więc liczyć od 22 lutego 2016 roku, włącznie z tym dniem.

Spór o koniec miesiąca

Tak zwane przepisy przejściowe nie określają w dość precyzyjny sposób zasady liczenia limitu. Należy odwołać się w tym przypadku do Kodeksu Cywilnego, a dokładniej do art. 122 k.c. w zw. Z art. 300 k.p. – o zasadach obliczania terminów.  Zgodnie z zawartym tam zapisem, termin określony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą bądź nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. W przypadku, gdy takiego dnia w ostatnim miesiącu nie ma, to miesiąc kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. Analogicznie, jeśli liczymy 33 miesiące od dnia 22 lutego 2016 roku, to koniec wspomnianego terminu przypadnie na 22 listopada 2018 roku. W związku z tym umowa o pracę powinna się zmienić z upływem 22 listopada 2018 roku.

Sąd precyzuje

Ten sposób liczenia terminów określony w art. 122 k.c. nie zawsze da się zastosować na gruncie Kodeksu Pracy. Orzeczenie Sądu Najwyższego  (sygn. akt I PKN 47/96) wskazuje, że wiąże się to w szczególności z wprowadzeniem ustawowych terminów wypowiadania umów o pracę wówczas, gdy terminy rozpoczęcia zatrudnienia i jego zakończenia pokrywają się. Prostując zaistniałą niezgodność, należy uznać, że bezpieczniejszą opcją jest uznanie, że koniec 33-miesięcznego terminu nastąpi 21 listopada 2018 roku (wraz z tym dniem nastąpi przekształcenie umowy terminowej na stałą).

Przeczytaj  Niejasne przepisy sprawiają problemy pracodawcom