Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Zasady refundacji kosztu okularów dla pracownika tymczasowego

Zasady refundacji kosztu okularów dla pracownika tymczasowego

Pracodawcy coraz częściej korzystają z usług pracowników tymczasowych. W tym kontekście ciekawym zagadnieniem jest refundacja kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze. Okazuje się bowiem, iż takową refundację winna uregulować umowa z agencją pracy tymczasowej.

Co zatem jest istotne w kontekście refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownika tymczasowego?

Generalnie odpowiedzialność za zapewnienie pracownikowi tymczasowemu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze winna być ustalona w umowie pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą użytkownikiem. Jeżeli w umowie brak jest ustaleń odnośnie tego zagadnienia wówczas przyjąć należy, iż obowiązek refundowania okularów będzie spoczywał na agencji pracy tymczasowej jako formalnym pracodawcy pracownika tymczasowego.

Generalnie zasady zatrudniania pracowników tymczasowych określone są w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563, zwana dalej ustawą o zatrudnieniu tymczasowym). I zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu tymczasowym, celem zawarcia umowy o pracę pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym, pracodawca użytkownik uzgadnia z ww. agencją na piśmie następujące zagadnienia:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej

Jednocześnie pracodawca użytkownik ma obowiązek pisemnego poinformowania agencji pracy tymczasowej o następujących zagadnieniach:

 • wynagrodzenie za pracę której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika (na wniosek agencji pracy tymczasowej pracodawca użytkownik umożliwić musi również wgląd do treści wyżej wymienionych regulacji)
 • warunki wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy

Poza tym w zgodzie z postanowieniami ustawy o zatrudnieniu tymczasowym pracodawca użytkownik musi dostarczyć bądź zapewnić pracownikowi tymczasowemu:

 • odzież i obuwie robocze
 • środki ochrony indywidualnej
 • napoje i posiłki profilaktyczne
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ustalenie okoliczności i przyczyn ewentualnego wypadku przy pracy
 • ocenę ryzyka zawodowego

W powyższym aspekcie przed zawarciem umowy o pracę pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym, owa agencja i pracodawca użytkownik dokonują uzgodnień następujących kwestii na piśmie:

 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, mających wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, jak i sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej celem prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za pracę tegoż pracownika
 • zakres przyjęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w przepisach kodeksu pracy
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową

Co jeszcze ma znaczenie w kontekście zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika?

Otóż zgodnie z art. 5 ustawy o zatrudnieniu tymczasowym w zakresie nie uregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika, z wyjątkiem przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969).

Jednocześnie przepisy ustawy o zatrudnieniu tymczasowym nie wprowadzają szczególnych regulacji dotyczących obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom tymczasowym zatrudnionym przy komputerze. Tym samym obowiązują tutaj ogólne zasady wynikające z przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 148).

W sytuacji jednak, gdy agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik nie ustalili odpowiedzialności oraz zasad realizacji powyżej wymienionego obowiązku, wówczas przyjąć należy, iż to na agencji pracy tymczasowej, jako formalnym pracodawcy pracownika tymczasowego, spoczywa obowiązek refundowania kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze.

Podsumowując, ważne jest to, iż zarówno do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego, jak i pracodawcy użytkownika, stosuje się generalnie przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika. W kontekście zasad refundacji kosztów okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze dla pracownika tymczasowego ważne jest, iż odpowiedzialność za zapewnienie takowych okularów i zwrot kosztów poniesionych na ich zakup powinna być ustalona w umowie pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą użytkownikiem. Jeżeli w tej umowie brak jest ustaleń odnośnie powyżej wymienionego zagadnienia, wówczas przyjąć należy, iż obowiązek refundowania okularów spoczywał będzie na agencji pracy tymczasowej, jako formalnym pracodawcy pracownika tymczasowego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *