Zmiana procedur zatrudniania cudzoziemców bez uzgodnień - KS Service
+
KSSERVICE

Zmiana procedur zatrudniania cudzoziemców bez uzgodnień

Zmiana procedur zatrudniania cudzoziemców bez uzgodnień
08/11/2021

Zmiana procedur zatrudniania cudzoziemców bez uzgodnień

Urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przygotowali projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw w celu uproszczenia legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce, który trafił już do przedstawicieli rządu.

Jak w liczbach przedstawia się sytuacja dotycząca cudzoziemców odnośnie wydanych zezwoleń na pracę w Polsce oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

Liczby dotyczące zezwoleń na pracę w Polsce oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi uzyskane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pokazują, iż w Polsce lawinowo przybywa legalnie pracujących cudzoziemców.

Dla przykładu, w pierwszej połowie 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku minionego wydanych zostało cudzoziemcom o blisko 18% więcej zezwoleń na pracę, bo w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku było ich 198.301, a w tym samym okresie roku 2021 – 233.800.

Jeszcze większy wzrost odnotowano w ilości złożonych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi także porównując pierwsze półrocza lat 2020 i 2021, bo aż o ponad 63% z 611.727 do 998.000.

Także spory wzrost zanotowano w ilości złożonych w powiatowych urzędach pracy wniosków o zezwolenie cudzoziemcom na pracę sezonową badając również okres od stycznia do czerwca roku obecnego i poprzedniego i ich wzrost sięgnął ponad 31%, z 228.519 do 300.500, z czego w pierwszym półroczu roku 2021 rozpatrzono ich tylko 47.968, czyli niecałe 16%, a reszta w znakomitej większości oczekuje na weryfikację.

W jakim celu konieczne jest usprawnienie procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i jaka jest propozycja MSWiA w tym zakresie?

Ostatnie czasy charakteryzują się wzrostem ogólnej ilości wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium RP składanych do urzędów wojewódzkich, a to przekłada się na wydłużenie czasu ich rozpatrywana. Dodatkowo zachodzi potrzeba usprawnienia rozwiązań prawnych dotyczących dostępu obcokrajowców do naszego rynku pracy. Celem projektu zmian jest także poprawa innych obowiązujących rozwiązań z zakresu szeroko rozumianych spraw cudzoziemców, a w tym postępowań w przyjmowaniu pracowników przenoszonych wewnątrz tego samego przedsiębiorstwa.

Przeczytaj  W nowym roku młodociani jeszcze młodsi

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zakłada także:

  • wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
  • poszerzenie katalogu okoliczności, w których nie będzie konieczne ubieganie się o kolejne pozwolenie
  • wprowadzenie szybkiej ścieżki zatrudnienia obcokrajowców zatrudnionych w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla naszej gospodarki
  • zmiany odnośnie zezwoleń na pracę sezonową
  • zmiany dotyczące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

W przypadku tej ostatniej pozycji obecnie cudzoziemiec może pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a w planie jest przedłużenie tego czasu do 24 miesięcy.

Poza projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach MSWiA przygotowało projekt uchwały Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021 – 2022. To opracowanie zakłada min.:

  • wzmocnienie systemu legalizacji pobytu i zatrudnienia
  • uzupełnienie niedoboru na rynku pracy
  • zapewnienie znaczącego udziału cudzoziemców o wysokich kwalifikacjach i robotników wykwalifikowanych
  • wykorzystanie potencjału polskich uczelni w procesie kształcenia cudzoziemców

Powyższe rozwiązania wzbogacone zostaną także o rozwiązania zapobiegające negatywnym konsekwencjom legalnej migracji i wszelakim nadużyciom w tym zakresie.

Co sądzą przedstawiciele pracodawców oraz Rady Dialogu Społecznego (RDS) o projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach?

Przedstawiciele pracodawców są zaskoczeni, że projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przygotowany przez MSWiA nie został z nimi skonsultowany zanim trafił do rządu na posiedzenie Rady Ministrów. Treść dokumentu wraz z przepisami nie została im przedstawiona ani nawet udostępniona, mimo że MSWiA otrzymało z Konfederacji Lewiatan pisemną prośbę o wgląd.

Michał Podulski, przewodniczący podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy w RDS podkreśla, iż nie otrzymał projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach ani nawet żadnej informacji o tym, że strona rządowa gotowa jest do konsultacji odnośnie planowanych zmian w tejże ustawie.

Ta sytuacja jest dość zaskakująca, tym bardziej, że wypracowane rozwiązania mają przede wszystkim na celu usprawnienie postępowań odnośnie udzielania cudzoziemcom zgód na pobyt i pracę w Polsce, a szczególnie tych w wersji czasowej, co jest ściśle powiązane przecież z oczekiwaniami pracodawców. Ci obawiają się zatem, że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Otóż rząd planuje odejście od obecnie obowiązującego wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz regularnego i stabilnego źródła dochodu przez obcokrajowca, który ubiega się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Można by było śmiało uznać to za bardzo rozsądne posunięcie, jednakże rząd proponuje inne rozwiązanie w to miejsce i inny warunek, a mianowicie to, że cudzoziemiec będzie musiał otrzymywać wynagrodzenie nie mniejsze niż krajowa minimalna płaca i to nie ma być uzależnione od wymiaru jego czasu pracy, a nawet od rodzaju stosunku prawnego podstawy jej świadczenia.

Przeczytaj  Ponad 176 tys. osób złożyło wnioski o emeryturę

Pracodawcy obawiają się, że to rozwiązanie zasadniczo wpłynie na poziom ponoszonych przez nich kosztów pracowniczych, a to dlatego, że nawet jeśli będą mieli potrzebę zatrudnienia cudzoziemca na część etatu, to i tak muszą zapłacić mu przynajmniej minimalną krajową pensję, czyli obecnie 2.800 zł, a od przyszłego roku 3.010 zł.

Czy według ekspertów proponowane zmiany są słuszne?

Eksperci uważają, że proponowane zmiany są oczywiście słuszne, długo wyczekiwane, ale mają zastrzeżenia co do ich zbyt ogólnego opisania. Kwestionują oni także próbę przerzucenia odpowiedzialności za realizację projektu zmian na instytucje publiczne, których przygotowanie finansowe nie jest do tego odpowiednie. Na ten poważny cel powinno się wygospodarować dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa, zaznacza Katarzyna Duda z OPZZ, a ponadto wskazuje na swoje wątpliwości odnośnie braku harmonogramu prac w realizacji projektowanych zmian, a w szczególności terminu wdrożenia przez rząd planowanych rozwiązań w konfrontacji z pilnością i koniecznością ich dokonania szczególnie z powodu obecnie panującej zwłoki w procedowaniu wniosków złożonych przez cudzoziemców.

Podsumowując, lawinowo przybywa w Polsce oficjalnie pracujących cudzoziemców, jednakże jednocześnie wydłuża się okres oczekiwania na załatwienie ich spraw odnośnie legalizacji ich pobytu i pracy. Obecnie w rządzie RP dyskutowane są planowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach i niektórych innych ustawach z zakresu ułatwienia i przyspieszenia procesu legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w naszym kraju, których projekt został przygotowany przez urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji bez omówienia propozycji zmian ze stroną pracodawców, którzy de facto są szczególnie zainteresowani tym tematem i oczekiwali na stosowne zmiany blisko 5 lat.