Zmiany dla pracowników tymczasowych - KS Service
+
KSSERVICE

Zmiany dla pracowników tymczasowych

Zmiany dla pracowników tymczasowych
28/05/2017

Zmiany dla pracowników tymczasowych

1czerwca 2017 roku w życie wchodzi ustawa z 7 kwietnia 2017 roku ozmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych orazniektórych ustaw. Zmianie ulega ustawa z 9 lipca 2003 roku ozatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Zmianyw ustawie mają na celu większą dbałość o prawa pracownikówtymczasowych oraz uporządkowanie rynku pracy tymczasowej. Głównymproblemem jest nadużywanie przez firmy długiego zatrudnianiapracowników tymczasowych wraz z brakiem przestrzegania ichpodstawowych praw pracowniczych.

Najważniejszezamiany

Listapoprawek, które nowa ustawa nakłada za starą, jest długa.Postanowiliśmy przedstawić najistotniejsze zmiany, które dotycząnajwiększej liczby zainteresowanych.

Zmienionezostają zasady limitu zatrudnienia, które regulują czas, podczasktórego pracodawca może korzystać z pracy pracownika tymczasowego.W okresie obejmującym 36 następujących po sobie miesięcy agencjapracy tymczasowej wysyła pracownika do wykonywania pracy na rzeczjednego pracodawcy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Coistotne, nawet w przypadku zmiany agencji pracy przez pracownika,zasady nie ulegają zmianie.

Pracodawcanie może zlecać pracownikowi tymczasowemu tego samego rodzajupracy, którą wcześniej wykonywał pracownik, zatrudniony na stałe,przez 3 ostatnie miesiące. Pracownik taki został zwolniony zprzyczyn niezależnych od pracodawcy. Ocenie ma podlegać rodzajpracy a nie stanowisko, które zajmował zwalniany pracownik.

Wcelu likwidacji procesu nieprzekazywania informacji przyszłemupracownikowi o wynagrodzeniu, ustawa znajduje nowe rozwiązanie.Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia agencji pracytymczasowej do wglądu treści regulacji wewnętrznych. Mają onewykazać wynagrodzenia pracowników i być przekazywane na wniosekagencji. Dokumenty te agencja przedstawia pracownikowi przedzawarciem umowy o pracę.

Nowezasady wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy mają na celu traktowaniepracownika tymczasowego przez pracodawcę, na zbliżonych warunkach,co pracowników ze stałą umową. Wyliczając wysokośćwynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należy podzielić wynagrodzeniewypłacane pracownikowi przez 3 miesiące za pracę na rzecz tegosamego pracodawcy przez liczbę godzin, podczas który wykonywał onswoją pracę. Wynik należy pomnożyć przez liczbę godzin, któreprzypadają w czasie wolnym od pracy.

Szerszaochrona pracowników tymczasowych dotyczy również wysokościgrzywny, która zostanie nałożona za nieprzestrzeganie prawpracowniczych. Jej wysokość to od 1000 do 30000 złotych.

Przeczytaj  Polityka migracyjna Polski z problemami

Kontrola

Wrazz wejściem ustawy w życie spory obowiązek spadnie na marszałkówwojewództw. To właśnie im przypadnie rola kontroli, czy dana firmaprzestrzega limitu trwania pracy tymczasowej. Zgodnie z projektemustawy raz na kwartał powinny być przeprowadzane kontroleprzedsiębiorstw. Marszałkowie będą sprawdzać wypłacalność,czyli terminowe opłacanie obowiązkowych składek ZUS, z tytułuubezpieczenie społecznego za pracowników pracy tymczasowej.

Zainteresował Cię temat zatrudnienia pracowników tymczasowych? Więcej na naszej stronie – https://ksservice.pl/pracodawca/pracownicy-tymczasowi