KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Agencja Zatrudnienia i Agencja Pracy | KS Service
+

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Zatrudnienia KS Service z siedzibą w Szczecinie, ul. Kard. Wyszyńskiego 24, 70-203 Szczecin.
 2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@ksservice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej na podstawie art.6 ust 1. lit b.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 6. kontrahentami na podstawie podpisanych stosownych umów,
 7. podmiotom informatycznym na podstawie podpisanych stosownych umów.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku umowy a po ustaniu umowy będą przechowywane jeszcze 10 lat.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu Pracy jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.